“Els grecs volen quedar-se a Europa i pagar un deute sostenible”

andreaAndrea Jené Kafatou viu a Atenes i té 29 anys. Filla d’un català i una grega, l’Andrea treballa en una multinacional francesa com a tècnica de suport de software. És diplomada en traducció i interpretació: potser per això ens acosta a la situació actual de Grècia amb verb fàcil i llenguatge directe. Per Glòria Rossell i Enric Miravitllas. 

Per què els grecs van dir “Oxi” diumenge passat?

Els grecs han dit “No” perquè les mesures d’austeritat imposades (imposades pel “take it or leave it“) no han fet més que augmentar el deute i empobrir el poble. Ja han passat cinc anys des de l’inici d’aquestes mesures i no han donat resultats. El deute s’ha multiplicat per tres, l’atur juvenil ha arribat al 60% i les perspectives de Grècia han anat a pitjor. La nostra economia es troba en un cercle viciós, en què any rere any es farà necessària més ajuda. No obstant això, Alemanya ha guanyat 80.000 milions d’euros arran de la crisi econòmica grega. És un “No” perquè ja no volem que el nostre futur el decideixin els altres. Altrament, de què serveixen els nostres ministres? Per què pagar-los aquests sous tan alts? El “No” dels grecs, és un “No” a la humiliació. Però no han dit “No” a l’euro.

 Com s’està vivint a Atenes el moment post referèndum?

La setmana abans del referèndum va ser horrible. A tots els mitjans de comunicació sortien constantment polítics europeus, polítics grecs, periodistes, actors, famosos com Sakis Rouvas, atletes i campions dels Jocs Olímpics, entre d’altres, per dir-nos que havíem de votar “Sí” i que el “No” representava la sortida de l’euro i la catàstrofe. La ràdio i la televisió (per exemple Skai) van programar 24 hores al dia emissions polítiques a favor del “Sí”. Aquesta situació va provocar enfrontaments entre la població. Els ciutadans partidaris del “No” no s’atrevien a manifestar-se dins els grups d’opinió. Molts partidaris del “Sí” estaven influenciats per la por i intentaven convèncer els altres. Els sondejos donaven favorit el “Sí”. Semblava que els que anaven a votar “No” eren els que no tenien res a perdre, encara que a costa de perjudicar el país. Semblava un principi de “guerra civil”. Aquesta campanya de la por va portar els grecs a estar durant una setmana perduts i depressius. Hauria tingut més èxit sense les declaracions reiterades dels polítics de Nea Democratia i Pasok a favor de “Sí”. L’única TV pública, que ha reiniciat emissions fa un mes per intervenció de Syriza, té poca audiència.

Ha canviat el que pensen els grecs sobre Europa en les últimes setmanes?

Sí, ha canviat. Schulz, Schäuble, Merkel, Dijsselbloem no poden representar l’Europa de la solidaritat ni la democràcia. El que segueix igual és que l’Eurogrup no aconsegueix posar-se d’acord.

Quin impacte estan tenint les mesures de control de capitals? S’ha sobrevalorat aquest impacte en els mitjans de comunicació europeus?

El control de capital i el tancament dels bancs provoquen grans problemes en el comerç grec. A Grècia gairebé tots els productes s’importen i el sector importador en aquest moment està completament bloquejat. Fins a les farmàcies comencen a escassejar medicaments com la insulina. La gent només compra menjar (per por de la carestia). El mateix passa amb la gasolina. Molta gent no té targeta bancària, especialment la gent gran, i amb el tancament dels bancs no pot treure diners. I per treure diners d’un caixer es pot esperar tranquil·lament 40 minuts. En algunes illes gregues no hi ha caixers, així que han d’anar amb el vaixell a l’illa més propera. Alguns mitjans europeus han mostrat fotos d’africans o búlgars esperant en un caixer. També es diu que en alguns foto-reportatges es va demanar a la gent que fes veure que esperava fent cua. Però no tinc clar si s’han sobreestimat els impactes.

Què perceps en l’ambient què volen els ciutadans grecs?

Els grecs volen quedar-se a Europa i pagar un deute sostenible. Volen reformes que porten al desenvolupament del país per poder pagar el deute i no al contrari, com s’ha comprovat que fan les reformes d’austeritat.

Què creus hauria de fer la UE després que Grècia hagi rebutjat la proposta de l’Eurogrup?

La Unió Europea fa temps que hauria d’entendre que les reformes d’austeritat sense inversions o desenvolupament no fan més que empobrir Grècia. A més, un deute no sostenible no pot ser retornat. El resultat del referèndum no serà suficient per canviar la mentalitat d’alguns dirigents europeus.

 Què farà la UE el proper diumenge?

La Unió Europea el proper diumenge ens farà fora de l’Euro. Manen els que no haurien manar.

Quina imatge té la població grega del govern espanyol?

La percepció sobre el cap de l’executiu és dolenta. Per protegir la seva cadira no dubta a atacar Grècia. En canvi, creiem que gran part del poble espanyol està donant suport a la població grega. El suport de Podemos no es nota gaire a Grècia a causa del control de la informació dels mitjans.

Per finalitzar, la situació que està vivint Grècia, afecta i de quina manera a les emocions, sentiments i reaccions de les persones en general?

Els ciutadans grecs vivim amb gran por. Contínuament ens diuen que no podrem treure diners. És un estrès. És inseguretat. Sentiment de depressió, injustícia i cabreig. Estem farts de sentir dir que els grecs no treballen i no paguen impostos. La setmana passada ha estat tan dolenta que ja comença a haver-hi gent que diu “tant me fa l’Euro o el Dracma”.

Anuncis

“Los griegos quieren quedarse en Europa y pagar una deuda sostenible”

andreaAndrea Jené Kafatou vive en Atenas y tiene 29 años. Hija de catalán y griega, Andrea trabaja en una multinacional francesa como técnica de soporte de software. Es diplomada en traducción e interpretación: quizá por eso nos acerca a la situación actual de Grecia con verbo fácil y lenguaje directo. Por Gloria Rossell y Enric Miravitllas.

¿Por qué los griegos dijeron “Oxi” el pasado domingo?

Los griegos han dicho “No” el domingo pasado porqué las medidas impuestas (impuestas por el “take it or leave it”) de austeridad no han hecho más que aumentar la deuda y empobrecer el pueblo.

Ya han pasado 5 años desde el inicio de estas  medidas y éstas no han dado resultados. La deuda se ha multiplicado por tres, el paro juvenil ha alcanzado el  60% de los  jóvenes y las perspectivas de Grecia todavía han empeorado.

Nuestra economía se encuentra en  un círculo vicioso, en el que año tras año será necesaria más ayuda. Sin embargo Alemania ha ganado 80.000 millones de euros a raíz de la crisis económica griega.

Es un “No” porqué ya no queremos que decidan los otros nuestro futuro. De lo contrario, de qué sirven nuestros ministros?  ¿Por qué pagarles estos altos sueldos?

El “No” de los griegos, es un “No” a  la humillación. Pero no han dicho “No” al Euro.

-¿Cómo se está viviendo en Atenas el momento post referéndum?

La semana antes del referéndum fue horrible. En todos los medios de comunicación salían constantemente  políticos europeos, políticos griegos, periodistas, actores, famosos como Sakis Rouvas, atletas y campeones de los Juegos Olímpicos, entre otros, para decirnos  que teníamos que votar “Si” y que el “No”representaba la salida del Euro y la catástrofe. La radio y la televisión (por ejemplo Skai) programaron 24 horas al día emisiones políticas a favor del “sí”, esta situación provocó enfrentamientos entre la población y, los ciudadanos partidarios del “No”, no se atrevían a manifestarse dentro de los grupos de opinión. Muchos partidarios del “Si” estaban influenciados por el miedo e intentaban convencer a los demás.

Los sondeos daban favorito  el “Si”. Parecía  que los que iban a votar  “No” eran los que no tenían nada  que perder, aún a costa de perjudicar al país. Parecía un principio de “guerra civil”.

Esta campaña de miedo  llevó a  los griegos a estar durante una semana  perdidos y depresivos. Hubiera tenido más éxito sin las declaraciones reiteradas de los políticos  de Nea Democratia y Pasok  a favor del “Si”.

La única TV pública había desaparecido y ha reiniciado emisiones hace un mes por intervención de Syriza pero, tiene poca audiencia.

 -¿Ha cambiado lo que piensan  los griegos sobre Europa en las últimas semanas?

Si, ha cambiado. Schulz , Schäuble, Merkel, Dijsselbloem no pueden representar la Europa de la solidaridad ni la democracia. Lo que sigue igual es que el Eurogrupo no consigue  ponerse de acuerdo.

-¿Qué impacto están teniendo las medidas de control de capital? ¿Se ha sobre valorado dicho impacto en los medio de comunicación europeos?

El control de capital y el cierre de los bancos provocan grandes problemas en el comercio griego. En Grecia casi todos los productos se importan y el sector importador en este momento está completamente bloqueado. Hasta en las farmacias empiezan a escasear  medicamentos como la insulina.  La gente sólo compra comida (por miedo a la carestía). Lo mismo pasa con la gasolina.

Mucha gente no tiene tarjeta bancaria, en especial la gente mayor,  y con el cierre de los bancos no puede sacar dinero. Y para sacar dinero de un ATM se puede esperar tranquilamente 40 minutos. En algunas islas griegas no hay ATM así que tienen que ir con el barco a la isla más cercana.

Algunos medios europeos  han mostrado fotos de  africanos o búlgaros  esperando en un ATM. También se dice que en algunos fotorreportajes se pidió a la gente que hiciera ver  que esperaba haciendo cola. Pero no tengo claro si se han sobrestimado los impactos.

-¿Qué percibes en el ambiente qué desean los ciudadanos griegos?

Los griegos quieren quedarse en Europa y pagar una deuda sostenible. Quieren reformas que lleven al desarrollo del país para poder pagar la deuda y no lo contrario, como se ha comprobado que hacen las reformas de austeridad.

-¿Qué crees debería hacer la UE  después de que Grecia haya rechazado la propuesta del Eurogrupo?

La Unión Europea hace tiempo  que debería entender que las reformas de austeridad sin inversiones o desarrollo no hacen más que empobrecer a Grecia. Además,  una deuda no sostenible no puede ser pagada. El  resultado del referéndum no será suficiente para cambiar la mentalidad de algunos dirigentes europeos.

-¿Qué crees  que  hará la UE el próximo domingo?

La Unión Europea el próximo  domingo nos echará del Euro.  Mandan  los que no deberían  mandar.

-¿Qué percepción tiene la población griega sobre el gobierno español? 

La percepción sobre el jefe del ejecutivo es mala. Para guardar su silla no duda en atacar a Grecia. En cambio, creemos que gran parte del pueblo español está apoyando a la  población griega.

El apoyo de Podemos no se nota mucho en Grecia debido al control de la información de  los medios.

Y sabemos que España puede ser el siguiente país en tener problemas, por eso no se manifiesta.

Para finalizar, la situación que se está viviendo en las dos últimas semanas,  ¿afecta y de qué manera a las emociones, sentimientos y reacciones de las personas en general ? 

Los ciudadanos griegos vivimos con gran miedo. Continuamente nos dicen que no podremos sacar dinero. Es un estrés.

Inseguridad. Sentimiento de depresión, injusticia y cabreo. Estamos hartos de oír decir que los griegos no trabajan y no pagan impuestos.

La semana pasada ha sido tan mala que ya empieza a haber gente que dice “me da igual el Euro o el Dracma”.

#Greferèndum en vinyetes

Diumenge Grècia celebra un referèndum en el qual el poble grec ha de decidir sobre les negociacions entre el govern de Tsipras i la UE. Molt s’està parlant de les mobilitzacions ciutadanes, de l’estat de les converses, dels futurs escenaris o de les causes estructurals. No obstant això, moltes vegades es diu que “una imatge val més que mil paraules”. Aquest post, un recull de les principals vinyetes publicades a nivell internacional, intenta reflectir-ho.

(recopilació a càrrec d’Albert Caramés)

Joep Bertrams

George Mitakides

Lectrr

Banx

Georgopalis

Adams

Latuff

Charlie Hebdo

Chappate

KYR

Kammensch

Stone Bell

Gary Barker

Haldane

Heiko Saturai

Trow

Ingram Pinn

#Greferéndum en viñetas

El domingo Grecia celebra un referéndum en el que el pueblo griego debe decidir sobre las negociaciones entre el gobierno de Tsipras y la UE. Mucho se está hablando de las movilizaciones ciudadanas, del estado de las conversaciones, de los futuros escenarios o de las causas estructurales. Sin embargo, muchas veces se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Este post, una recopilación de las principales viñetas publicadas a nivel internacional, intenta reflejarlo.

(recopilación a cargo de Albert Caramés)

Joep Bertrams

George Mitakides

Lectrr

Banx

Georgopalis

Adams

Latuff

Charlie Hebdo

Chappate

KYR

Kammensch

Stone Bell

Gary Barker

Haldane

Heiko Saturai

Trow

Ingram Pinn

Lourdes Beneria: “Les desigualtats que crea el capitalisme actual no són compatibles amb la democràcia”

LB photo

Lourdes Beneria (Vall de Boí, 1937) és economista i catedràtica emèrita de la prestigiosa universitat novaiorquesa de Cornell. Experta en mercat de treball, economia informal, gènere i desenvolupament, Beneria pertany a aquella categoria d’economistes que amb freqüència són titllats d’ ”heterodoxos” perquè les seves opinions s’aparten del corrent majoritari de pensament econòmic. La seva dilatada i brillant carrera acadèmica, desenvolupada principalment als Estats Units, la va fer mereixedora de la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic, concedida per la Generalitat al 2003. Poc coneguda a Catalunya, on ha tornat a viure fa uns anys, Beneria és una economista crítica, experimentada, humil i que parla sense estridències.

La crisi econòmica actual és una crisi del capitalisme com a sistema?

Jo diria que sí, però aquesta pregunta és difícil de respondre clarament. Crec que hi ha dues coses: d’una banda, una crisi del capitalisme com a sistema i de l’altra, una crisi més específica que va començar amb l’esclat de les dues bombolles (la immobiliària i la financera) i que s’ha anat perpetuant amb polítiques equivocades i altres esdeveniments. Les dues crisis estan connectades; el capitalisme com a sistema es reflecteix en la greu crisi del medi ambient o en els problemes de corrupció i la manca de valors ètics que proliferen per tot arreu.

Durant els primers anys de la crisi es parlava de la necessitat de refundar el capitalisme, tanmateix, d’aquesta idea sembla que ja no se’n parla…

Això ho va dir en Sarkozy –entre d’altres–perquè va veure aquestes connexions (i en aquell moment molts de nosaltres hi vàrem veure una oportunitat per introduir canvis profunds). Després, al mateix Sarkozy segurament el devia espantar la resposta de què vol dir això de refundar el capitalisme. Sembla que ara ja no se’n parla però seguim sent molts els crítics que creiem que el capitalisme —tal i com ha funcionat fins ara— ja no pot continuar. I si segueix, pot crear problemes econòmics i socials enormes, com ara els derivats de les desigualtats creixents tan evidents resultat de les polítiques neoliberals de les darreres dècades. I aquestes desigualtats no són sostenibles perquè no són compatibles amb una vertadera democràcia. Això explica l’èxit del llibre de Piketty sobre la desigualtat global. Està clar que la desigualtat creixent podria crear tensions molt fortes a l’interior dels països o entre ells, com s’està fent evident en el cas de Grècia. Les desigualtats són negatives fins i tot des del punt de vista del creixement econòmic —a més dels aspectes socials—tal com han argumentat l’economista Dany Rodrik de la Universitat de Harvard i d’altres economistes.

Les desigualtats són l’única preocupació?

Les desigualtats són només un dels aspectes, un altre és el del medi ambient i la destrucció del nostre planeta. Estem desequilibrant la Terra, tal com ens recorden cada dia els mitjans de comunicació i els científics que ja fa dies ens donen detalls d’una Terra malalta i amenaçadora a la vegada. Una cosa és que hi hagi molta gent que sigui conscient del problema, i l’altra és posar-se d’acord amb les mesures que s’han d’adoptar per a limitar les emissions de CO2 o netejar les nostres ciutats cada cop més contaminades. És difícil que els països arribin a acords per a destinar recursos nacionals i globals suficients per tal d’aturar aquesta destrucció i amenaça. Fins ara només s’han aplicat uns quants pal·liatius, però no s’ha aconseguit aturar el desastre que ens cau a sobre.

En quin indicador ens hauríem de fixar per mesurar el grau de desenvolupament?

Molts dels indicadors que s’han utilitzat fins ara, i que encara són els més corrents, es concentren a l’entorn del creixement del PIB i altres indicadors econòmics com ara el nivell de renda, els nivells de producció i consum, etc. El PIB inclou, d’una banda, la producció de béns que necessitem (com els aliments o els serveis del sistema educatiu) però també la de béns que en realitat ens fan mal, com les armes, els productes que contaminen o destrueixen la natura o els béns de luxe, que no satisfan les necessitats bàsiques i que en realitat contribueixen a un consumisme nefast per les nostres societats. El grau de desenvolupament hauria de mesurar sobretot el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques de tothom: aliments, salut, habitatge, educació, nivell cultural, conservació de la natura i del patrimoni històric, i finalment, benestar en general. Caldria repensar el contracte social, és a dir, pensar què vol dir tenir un Estat del Benestar on la pobresa i l’explotació siguin eliminades i on el grau d’igualtat i cohesió social sigui elevat, amb una democràcia viva, tan política com econòmica.

L’IDH no captura bé la necessitat de garantir la igualtat?

L’Índex de Desenvolupament Humà, introduït pel PNUD per primera vegada el 1990, va ser un pas ben important en el sentit d’introduir variables no exclusivament econòmiques en les mesures del desenvolupament. L’índex inclou per exemple variables sobre l’esperança de vida de cada país, els nivells d’educació, la mortalitat maternal i l’infantil, la població amb accés a la sanitat i l’aigua potable, etc. Des del 1995 també s’han anat introduint indicadors de la desigualtat de gènere que amb els anys s’han anat perfeccionant.

Creu que és cert que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats?

Hi ha gent que sí, com els que tenen diverses cases a diversos països o els que consumeixen en excés per damunt de les seves necessitats. Però aquesta expressió sovint s’adreça com a crítica a la gent que té menys recursos, acusant-la d’haver estirat més el braç que la màniga en estar atrapats –per exemple- per la hipoteca d’un habitatge. També s’acusa als governs d’haver fet massa despesa social (educació, salut, ajudes als més pobres) amb la idea de que aquests serveis s’haurien de privatitzar. En realitat es tracta d’una postura políticament i social poc responsable, doncs generalment aquells que es queixen són sovint els que poden pagar els serveis privats que necessiten.

Les polítiques d’austeritat actuals que vénen d’Europa són eficaces per créixer econòmicament?

S’han aplicat a diferents països d’Europa i no han funcionat, deixant de banda que han creat uns costos socials molt elevats. El casos de Grècia, Espanya o Regne Unit els coneixem prou bé, i a Europa en general les polítiques d’austeritat imposades per la troika no han funcionat. Per això ara, per fi, sembla que s’està canviant d’estratègia malgrat que, com veiem en el cas de Grècia, el problema del deute continua i la tensió entre democràcia i interessos financers és encara molt forta. Això no vol dir que algunes polítiques d’ajust no s’hagin de fer; un dels problemes és que els costos socials de les polítiques d’austeritat estan mal distribuïts. Mentre que s’ha rescatat els bancs amb milions d’euros, una gran quantitat de gent s’ha quedat sense feina i reduïda a la pobresa i a la precarietat; hem vist com els serveis de salut, educació, subsidis per la dependència, arts, activitats culturals, etc. s’han reduït a nivells ínfims o fins i tot s’han eliminat.

Com s’hauria d’ajustar?

Les empreses grans i les persones amb nivell de renda alt haurien de contribuir molt més del que ho estan fent. El sistema fiscal ha de ser progressiu i redistributiu. En canvi, els efectes de la crisi han estat regressius: els rics s’han fet més rics i els pobres més pobres, a banda que les classes mitjanes han minvat molt i en alguns casos estan desapareixent.

Però es diu que abaixar els impostos a les rendes altes afavoreix el dinamisme de l’economia…

No hi ha evidència que aquest principi, conegut com supply-side economics i que es va començar a divulgar sobretot durant l’època de Reagan als EUA i de Thatcher al Regne Unit, sigui realista. La idea és que l’estímul de l’economia no hauria de venir de la despesa pública o del paper de l’Estat —com argumenta l’economia keynesiana— sinó del sector privat, dels empresaris que acumulen prou recursos. Dit d’una altra manera: si el sistema fiscal no pressiona excessivament les rendes més altes i deixa que acumulin beneficis, aquestes els acabaran invertint i d’aquesta manera es crearà ocupació i es farà funcionar l’economia. Però, tal com han dit Paul Krugman i molts altres economistes, s’ha demostrat que el sistema no ha funcionat d’aquesta manera, ni als Estats Units ni a Europa; la gran acumulació de recursos privats no s’ha invertit per a crear suficient ocupació i beneficiar la força laboral, sinó que s’ha destinat a l’especulació financera.

Les polítiques d’austeritat són propostes tècniques i neutrals des del punt de vista ideològic?

Els economistes ortodoxos ens les volen fer veure així, però a la llarga no ho poden dir perquè qui suporta els costos socials de les polítiques d’austeritat és la població treballadora i amb menys possibilitats de trobar feina. I si a més aquestes polítiques contribueixen a augmentar la desigualtat (social, de gènere, ètnica, etc.), no es pot dir que siguin polítiques neutrals.

Com es pot fer més competitiva una economia? Abaixant salaris?

Augmentant la productivitat del treball i invertint més en tecnologia. Per exemple, organitzant millor la producció i els serveis abordant el tema dels horaris. Sabem que la productivitat espanyola és de les més baixes d’Europa; es treballa moltes hores i es podria millorar en eficiència millorant a l’hora els problemes de conciliació entre el treball remunerat i el domèstic, etc.

La globalització és un fenomen positiu?

No és un fenomen tan positiu com inevitable, i en tenim molts exemples. Podem veure com el neoliberalisme, que està tan connectat a la globalització, ens porta a veure com de la nit al dia comerços de proximitat del centre de Barcelona deixen d’existir per donar pas a centres comercials i productes de grans marques. O també com les botigues emblemàtiques de Barcelona estan desapareixent perquè la competència global fa pujar els lloguers fins a no poder-los pagar. La globalització, si estem obsessionats amb el creixement econòmic, sí que es pot veure com un fenomen positiu, malgrat que es tracta d’un creixement desequilibrat: uns llocs milloren i d’altres perden capital, producció i llocs de treball. Genera molta competitivitat i pot fer més eficients alguns sectors econòmics, però també els pot destruir.

Quina valoració fa del TTIP que estan negociant la UE i els EUA?

Hi estic molt en contra perquè està pensat per a beneficiar les grans multinacionals que són la gran força darrere les negociacions actuals. És el mateix que volien fer amb l’OMC i que han aconseguit només parcialment perquè molts països s’han adonat que l’OMC no els beneficia com esperaven i, a més, representa un grau de dominació més elevat per part de les multinacionals i altres interessos comercials globals.

Per què quan un Estat té problemes de solvència les institucions financeres internacionals sempre recomanen realitzar una reforma del mercat de treball?

Perquè volen abaixar els costos laborals per afavorir la competitivitat vers l’exterior. Abans es feien devaluacions de les monedes. Ara, com que a Europa tenim l’euro, la recepta no pot ser aquesta. El problema de les reformes laborals és justament l’abaratiment del treball i la flexibilització del mercat laboral. El somni d’un capitalista és contractar exactament les hores de treball que necessita, i no haver de pagar per exemple tota una jornada de treball (o una pensió, etc.) quan no ho necessita. Malauradament, aquest somni s’està fent realitat amb la “flexibilitat laboral” i s’està estenent arreu del món.

L’ex-president de la patronal Díaz-Ferran va dir que “malauradament ara cal treballar més per menys”. Ho comparteix?

La precarització laboral és l’estratègia que han adoptat molts Estats occidentals per a competir amb Xina, Índia i d’altres economies emergents. No és l’única via per competir. Els alemanys ho han aconseguit d’una altra manera, però deixant capes de població amb nivells de renda que no els permeten viure dignament.

Són útils els sindicats a l’hora de defensar millors condicions de treball?

Molts estudis han demostrat que històricament allà on hi ha sindicats hi ha millors condicions laborals amb salaris més alts i estats del benestar més aprofundits. És lògic que sigui així: la unió i l’organització fan la força.

Hi ha qui defensa que els sindicats generen ineficiència i que, per tant, cal anar cap a una individualització de les relacions laborals…

Aquest argument s’hauria d’atacar d’una altra manera. Si els sindicats no funcionen bé, caldria reformar-los perquè funcionessin bé. A partir dels anys 70 comencem a transitar des de l’antic contracte de treball al “nou contracte laboral”, que té menys condicions acordades col·lectivament i que regula llocs de treball més individualitzats i difícils de comparar. Això afebleix la capacitat de negociació dels assalariats.

Per què hi ha tant atur a Espanya i a Catalunya?

Ara, perquè hi ha crisi econòmica, perquè no hi ha demanda com a conseqüència de l’explosió de les bombolles (financera i immobiliària). D’altra banda, les noves tecnologies eliminen molts llocs de treball i la robotització del mercat de treball intensificarà aquesta tendència. L’esforç laboral és cada cop més prescindible, no només dins de la indústria sinó també en els serveis. Això és una gran oportunitat per a reduir la jornada laboral -com ha passat històricament amb el canvi tecnològic- però no es parla suficient d’aquesta possibilitat. Disminuir les hores treballades ajudaria a mantenir més llocs de treball. La productivitat del treball ha augmentat molt des dels anys 70 en el món occidental però els salaris no han pujat d’una manera proporcional, molt al contrari.

Per què les dones tenen una taxa d’activitat inferior als homes?

Històricament, quan el capitalisme va aparèixer, els homes van sortir a treballar fora de la llar i les dones es van concentrar en les tasques dins o a l’entorn de la unitat domèstica, perquè se les associava més amb les activitats de reproducció i de cura familiar. A les societats precapitalistes aquesta diferenciació de rols ja existia malgrat que homes i dones treballaven dins de l’”oikos” (casa/família). Amb el temps les dones s’han anat incorporant al treball remunerat, però les normes de gènere i les dificultats per la seva participació laboral encara presenten problemes de cara a una participació en condicions igualitàries amb els homes. El grau de desigualtat en tot cas depèn de molts factors a més del gènere: cultura, raça, ètnia, etc.

És cert que les dones guanyen menys que els homes per fer la mateixa feina?

L’anomenada “escletxa salarial” és pràcticament universal malgrat que la proporció exacta varia entre països, regions, sectors, professions, etc. Sovint no es pot dir que homes i dones facin exactament la mateixa feina perquè el problema és la segmentació laboral o la separació horitzontal i vertical d’homes i dones en tasques que es classifiquen com “masculines” o “femenines”. Una classificació que s’utilitza com a justificant de les diferències salarials. A nivell mundial, la diferència salarial per gènere s’ha reduït durant les darreres dècades a alguns països però ni molt menys s’ha eliminat. Actualment a Espanya les dones cobren aproximadament un 70% del que cobren els homes, malgrat que aquesta xifra és un promig i no té en compte exactament les mateixes feines. En tot cas, el percentatge dóna una idea del problema, que va acompanyat d’una gran lentitud la reducció de l’escletxa.

La presidenta del Cercle d’Empresaris, Mònica Oriol, va dir que prefereix contractar dones majors de 45 anys per a no trobar-se amb el “problema” de l’embaràs. Creu que la major part d’empresaris o empresàries comparteixen aquesta opinió?

Aquesta opinió reflecteix els prejudicis de molta gent: la dona embarassada s’hauria de quedar a casa! Afortunadament això s’ha superat força -fins al punt que una política embarassada ha fet campanya electoral i ha guanyat les eleccions a Andalusia-. En tot cas, una empresa hauria d’estar preparada i tenir voluntat de no considerar l’embaràs un obstacle, doncs altrament estaríem davant d’una discriminació de gènere.

Continua existint una divisió Nord-Sud en termes de creixement econòmic i de desenvolupament?

Aquest supòsit s’està diluint una mica. Per exemple, darrerament els BRICs han emergit amb molta força malgrat que ara estiguin passant un moment menys bo que a la dècada passada. Fins i tot el juliol del 2014 es va crear un banc de desenvolupament propi, al marge del Banc Mundial amb seu a Shanghai, i ara s’està negociant la creació d’un altre banc per part de la Xina i alguns països europeus. Hi ha molts països del Sud que ja no recorren a l’FMI o al Banc Mundial per a demanar crèdit; van a demanar-lo als països del Sud perquè tenen la capacitat per a donar crèdit, sobretot la Xina.

És normal que Espanya i Catalunya hagin reduït d’una forma tan dràstica l’ajuda al desenvolupament?

La cooperació no és una prioritat per aquests governs. Com que no els interessa massa, només reaccionen quan hi ha molta pressió. Si tinguéssim una taxa Tobin i dediquéssim, per exemple, el 10-15% a cooperació, seria més fàcil obtenir els recursos que fan falta per a la cooperació i altres polítiques globals. A més, la crisi és una bona excusa per a tallar els ajuts, sobretot quan els problemes econòmics i socials a casa han anat augmentant.

El govern alemany diu que una taxa sobre les transaccions financeres és materialment impossible d’aplicar…

Pot ser difícil en alguns casos però es perfectament possible perquè sabem quines transferències es fan –si més no, les legals-, els seus orígens i els seus destinataris. També sabem perfectament que el valor monetari d’aquestes transaccions és enorme, que està creixent i que podria ser una font d’ingressos molt important per a redistribuir la riquesa en el món.

Carol Pujadas i Enric Miravitllas

Lourdes Beneria: “Las desigualdades que crea el capitalismo actual no son compatibles con la democracia”

LB photo

Lourdes Beneria (Vall de Boí, 1937) es economista y catedrática emérita de la prestigiosa universidad neoyorquina de Cornell. Experta en mercado de trabajo, economía informal, género y desarrollo, Beneria pertenece a esa categoría de economistas que con frecuencia son tachados de “heterodoxos” para que sus opiniones se apartan de la corriente mayoritaria de pensamiento económico. Su dilatada y brillante carrera académica, desarrollada principalmente en Estados Unidos, la hizo merecedora de la Medalla Narcís Monturiol al mérito científico, concedida por la Generalitat en 2003. Poco conocida en Cataluña, donde ha vuelto a vivir hace unos años, Beneria es una economista crítica, experimentada, humilde y que habla sin estridencias.

¿La crisis económica actual es una crisis del capitalismo como sistema?

Yo diría que sí, pero esta pregunta es difícil de responder claramente. Creo que hay dos cosas: por un lado, una crisis del capitalismo como sistema y por otro, una crisis más específica que comenzó con el estallido de las dos burbujas (la inmobiliaria y la financiera) y que se ha ido perpetuando con políticas equivocadas y otros acontecimientos. Las dos crisis están conectadas; el capitalismo como sistema se refleja en la grave crisis del medio ambiente o en los problemas de corrupción y la falta de valores éticos que prolifera por todas partes.

Durante los primeros años de la crisis se hablaba de la necesidad de refundar el capitalismo, sin embargo, de esta idea parece que ya no se habla…

Esto lo dijo Sarkozy -entre otros-porque vio estas conexiones (y en ese momento muchos de nosotros vimos una oportunidad para introducir cambios profundos). Luego, al propio Sarkozy seguramente le debía asustar la respuesta de qué quiere decir eso de refundar el capitalismo. Parece que ahora ya no se habla pero seguimos siendo muchos los críticos que creemos que el capitalismo, tal y como ha funcionado hasta ahora- ya no puede continuar. Y si sigue, puede crear problemas económicos y sociales enormes, como los derivados de las desigualdades crecientes tan evidentes resultado de las políticas neoliberales de las últimas décadas. Y estas desigualdades no son sostenibles porque no son compatibles con una verdadera democracia. Esto explica el éxito del libro de Piketty sobre la desigualdad global. Está claro que la desigualdad creciente podría crear tensiones muy fuertes en el interior de los países o entre ellos, como se está haciendo evidente en el caso de Grecia. Las desigualdades son negativas incluso desde el punto de vista del crecimiento económico -además de los aspectos sociales-tal como han argumentado el economista Dany Rodrik de la Universidad de Harvard y de otros economistas.

¿Las desigualdades son la única preocupación?

Las desigualdades son sólo uno de los aspectos, otro es el del medio ambiente y la destrucción de nuestro planeta. Estamos desequilibrando la Tierra, tal como nos recuerdan cada día los medios de comunicación y los científicos que desde hace tiempo nos dan detalles de una Tierra enferma y amenazante a la vez. Una cosa es que haya mucha gente que sea consciente del problema, y ​​la otra es ponerse de acuerdo con las medidas que se deben adoptar para limitar las emisiones de CO2 o limpiar nuestras ciudades cada vez más contaminadas. Es difícil que los países lleguen a acuerdos para destinar recursos nacionales y globales suficientes para parar esta destrucción y amenaza. Hasta ahora sólo se han aplicado varios paliativos, pero no se ha logrado detener el desastre que se nos viene encima.

¿En qué indicador nos deberíamos fijar para medir el grado de desarrollo?

Muchos de los indicadores que se han utilizado hasta ahora, y que aún son los más corrientes, se concentran en el entorno del crecimiento del PIB y otros indicadores económicos como el nivel de renta, los niveles de producción y consumo, etc. El PIB incluye, por un lado, la producción de bienes que necesitamos (como los alimentos o los servicios del sistema educativo) pero también la de bienes que en realidad nos hacen daño, como las armas, los productos que contaminan o destruyen la naturaleza o los bienes de lujo, que no satisfacen las necesidades básicas y que en realidad contribuyen a un consumismo nefasto para nuestras sociedades. El grado de desarrollo debería medir sobre todo el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de todos: alimentos, salud, vivienda, educación, nivel cultural, conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, y finalmente, bienestar en general. Habría que repensar el contrato social, es decir, pensar qué significa tener un Estado del Bienestar donde la pobreza y la explotación sean eliminadas y donde el grado de igualdad y cohesión social sea elevado, con una democracia viva, tanto política como económica .

¿El IDH no captura bien la necesidad de garantizar la igualdad?

El Índice de Desarrollo Humano, introducido por el PNUD por primera vez en 1990, fue un paso muy importante en el sentido de introducir variables no exclusivamente económicas en las medidas del desarrollo. El índice incluye por ejemplo variables sobre la esperanza de vida de cada país, los niveles de educación, la mortalidad maternal y el infantil, la población con acceso a la sanidad y el agua potable, etc. Desde 1995 también se han ido introduciendo indicadores de la desigualdad de género que con los años se han ido perfeccionando.

¿Crees que es cierto que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?

Hay gente que sí, como los que tienen varias casas en varios países o los que consumen en exceso por encima de sus necesidades. Pero esta expresión a menudo se dirige como crítica a la gente que tiene menos recursos, acusándola de haber estirado más el brazo que la manga al estar atrapados -por ejemplo- por la hipoteca de una vivienda. También se acusa a los gobiernos de haber impulsado demasiado el gasto social (educación, salud, ayudas a los más pobres) con la idea de que estos servicios deberían privatizarse. En realidad se trata de una postura política y social poco responsable, pues generalmente aquellos que se quejan son a menudo los que pueden pagar los servicios privados que necesitan.

¿Las políticas de austeridad actuales que vienen de Europa son eficaces para crecer económicamente?

Se han aplicado en diferentes países de Europa y no han funcionado, dejando de lado que han creado unos costes sociales muy elevados. El casos de Grecia, España o Reino Unido los conocemos bastante bien, y en Europa en general las políticas de austeridad impuestas por la troika no han funcionado. Por eso ahora, por fin, parece que se está cambiando de estrategia a pesar de que, como vemos en el caso de Grecia, el problema de la deuda continúa y la tensión entre democracia e intereses financieros es todavía muy fuerte. Esto no quiere decir que algunas políticas de ajuste no se tengan que hacer; uno de los problemas es que los costes sociales de las políticas de austeridad están mal distribuidos. Mientras que se ha rescatado a los bancos con millones de euros, una gran cantidad de gente se ha quedado sin trabajo y reducida a la pobreza y la precariedad; hemos visto como los servicios de salud, educación, subsidios para la dependencia, artes, actividades culturales, etc. se han reducido a niveles ínfimos o incluso se han eliminado.

¿Como debería ajustarse?

Las empresas grandes y las personas con nivel de renta alto deberían contribuir mucho más de lo que lo están haciendo. El sistema fiscal debe ser progresivo y redistributivo. En cambio, los efectos de la crisis han sido regresivos: los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, aparte de que las clases medias han disminuido mucho y en algunos casos están desapareciendo.

Pero se dice que bajar los impuestos a las rentas altas favorece el dinamismo de la economía…

No hay evidencia de que este principio, conocido como supply-side economics y que se empezó a divulgar sobre todo durante la época de Reagan en EEUU y de Thatcher en el Reino Unido, sea realista. La idea es que el estímulo de la economía no debería venir del gasto público o del papel del Estado -como argumenta la economía keynesiana- sino del sector privado, de los empresarios que acumulan suficientes recursos. Dicho de otro modo: si el sistema fiscal no presiona excesivamente las rentas más altas y deja que acumulen beneficios, estas los acabarán invirtiendo y de esta manera se creará empleo y se hará funcionar la economía. Pero, tal como han dicho Paul Krugman y muchos otros economistas, se ha demostrado que el sistema no ha funcionado de esta manera, ni en Estados Unidos ni en Europa; la gran acumulación de recursos privados no se ha invertido para crear suficiente empleo y beneficiar a la fuerza laboral, sino que se ha destinado a la especulación financiera.

¿Las políticas de austeridad son propuestas técnicas y neutrales desde el punto de vista ideológico?

Los economistas ortodoxos nos las quieren hacer ver así, pero a la larga no lo pueden decir porque quien soporta los costes sociales de las políticas de austeridad es la población trabajadora y con menos posibilidades de encontrar trabajo. Y si además estas políticas contribuyen a aumentar la desigualdad (social, de género, étnica, etc.), no se puede decir que sean políticas neutrales.

¿Cómo se puede hacer más competitiva una economía? ¿Bajando salarios?

Aumentando la productividad del trabajo e invirtiendo más en tecnología. Por ejemplo, organizando mejor la producción y los servicios abordando el tema de los horarios. Sabemos que la productividad española es de las más bajas de Europa; se trabaja muchas horas y se podría mejorar en eficiencia mejorando a la vez los problemas de conciliación entre el trabajo remunerado y el doméstico, etc.

¿La globalización es un fenómeno positivo?

No es un fenómeno tan positivo como inevitable, y tenemos muchos ejemplos. Podemos ver cómo el neoliberalismo, que está tan conectado a la globalización, nos lleva a ver como de la noche a la mañana comercios de proximidad del centro de Barcelona dejan de existir para dar paso a centros comerciales y productos de grandes marcas. O también como las tiendas emblemáticas de Barcelona están desapareciendo porque la competencia global hace subir los alquileres hasta no poder pagarlos. La globalización, si estamos obsesionados con el crecimiento económico, sí se puede ver como un fenómeno positivo, aunque se trata de un crecimiento desequilibrado: unos lugares mejoran y otros pierden capital, producción y puestos de trabajo. Genera mucha competitividad y puede hacer más eficientes algunos sectores económicos, pero también los puede destruir.

¿Qué valoración hace del TTIP que están negociando la UE y EEUU?

Estoy muy en contra porque está pensado para beneficiar a las grandes multinacionales que son la gran fuerza detrás de las negociaciones actuales. Es lo mismo que querían hacer con la OMC y que han logrado sólo parcialmente porque muchos países se han dado cuenta de que la OMC no les beneficia como esperaban y, además, representa un grado de dominación más elevado por parte de las multinacionales y otros intereses comerciales globales.

¿Por qué cuando un Estado tiene problemas de solvencia las instituciones financieras internacionales siempre recomiendan realizar una reforma del mercado de trabajo?

Porque quieren bajar los costes laborales para favorecer la competitividad hacia el exterior. Antes se hacían devaluaciones de las monedas. Ahora, como en Europa tenemos el euro, la receta no puede ser la misma. El problema de las reformas laborales es justamente el abaratamiento del trabajo y la flexibilización del mercado laboral. El sueño de un capitalista es contratar exactamente las horas de trabajo que necesita, y no tener que pagar por ejemplo toda una jornada de trabajo (o una pensión, etc.) cuando no lo necesita. Desgraciadamente, este sueño se está haciendo realidad con la “flexibilidad laboral” y se está extendiendo por todo el mundo.

El ex-presidente de la patronal Díaz-Ferrán dijo que “desgraciadamente ahora hay que trabajar más por menos”. ¿Lo comparte?

La precarización laboral es la estrategia que han adoptado muchos Estados occidentales para competir con China, India y otras economías emergentes. No es la única vía para competir. Los alemanes lo han conseguido de otra manera, pero dejando capas de población con niveles de renta que no les permiten vivir dignamente.

¿Son útiles los sindicatos a la hora de defender mejores condiciones de trabajo?

Muchos estudios han demostrado que históricamente allí donde hay sindicatos hay mejores condiciones laborales con salarios más altos y estados del bienestar más profundizados. Es lógico que sea así: la unión y la organización hacen la fuerza.

Hay quien defiende que los sindicatos generan ineficiencia y que, por tanto, hay que ir hacia una individualización de las relaciones laborales…

Este argumento se debería atacar de otra manera. Si los sindicatos no funcionan bien, habría que reformar para que funcionaran bien. A partir de los años 70 empezamos a transitar desde el antiguo contrato de trabajo en el “nuevo contrato laboral”, que tiene menos condiciones acordadas colectivamente y que regula empleos más individualizados y difíciles de comparar. Esto debilita la capacidad de negociación de los asalariados.

¿Por qué hay tanto paro en España y en Cataluña?

Ahora, porque hay crisis económica, porque no hay demanda como consecuencia de la explosión de las burbujas (financiera e inmobiliaria). Por otro lado, las nuevas tecnologías eliminan muchos puestos de trabajo y la robotización del mercado de trabajo intensificará esta tendencia. El esfuerzo laboral es cada vez más prescindible, no sólo dentro de la industria sino también en los servicios. Esto es una gran oportunidad para reducir la jornada laboral -como ha ocurrido históricamente con el cambio tecnológico- pero no se habla suficiente de esta posibilidad. Disminuir las horas trabajadas ayudaría a mantener más puestos de trabajo. La productividad del trabajo ha aumentado mucho desde los años 70 en el mundo occidental pero los salarios no han subido de una manera proporcional, muy al contrario.

¿Por qué las mujeres tienen una tasa de actividad inferior a los hombres?

Históricamente, cuando el capitalismo apareció, los hombres salieron a trabajar fuera del hogar y las mujeres se concentraron en las tareas dentro o en el entorno de la unidad doméstica, ya que se las asociaba más con las actividades de reproducción y de cuidado familiar. En las sociedades precapitalistas esta diferenciación de roles ya existía a pesar de que hombres y mujeres trabajaban dentro del “oikos” (casa / familia). Con el tiempo las mujeres se han ido incorporando al trabajo remunerado, pero las normas de género y las dificultades para su participación laboral aún presentan problemas de cara a una participación en condiciones igualitarias con los hombres. El grado de desigualdad en todo caso depende de muchos factores además del género: cultura, raza, etnia, etc.

¿Es cierto que las mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo?

La llamada “brecha salarial” es prácticamente universal aunque la proporción exacta varía entre países, regiones, sectores, profesiones, etc. A menudo no se puede decir que hombres y mujeres hagan exactamente el mismo trabajo que el problema es la segmentación laboral o la separación horizontal y vertical de hombres y mujeres en tareas que se clasifican como “masculinas” o “femeninas”. Una clasificación que se utiliza como justificación  de las diferencias salariales. A nivel mundial, la diferencia salarial por motivos de género se ha reducido en las últimas décadas en algunos países pero ni mucho menos se ha eliminado. Actualmente en España las mujeres cobran aproximadamente un 70% de lo que cobran los hombres, aunque esta cifra es un promedio y no tiene en cuenta exactamente los mismos trabajos. En todo caso, el porcentaje da una idea del problema, que va acompañado de una gran lentitud la reducción de la brecha.

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, dijo que prefiere contratar mujeres mayores de 45 años para no encontrarse con el “problema” del embarazo. Crees que la mayor parte de empresarios o empresarias comparten esta opinión?

Esta opinión refleja los prejuicios de mucha gente: la mujer embarazada debería quedarse en casa! Afortunadamente esto ha superado fuerza -hasta el punto de que una política embarazada ha hecho campaña electoral y ha ganado las elecciones en Andalucía-. En todo caso, una empresa debería estar preparada y tener voluntad de no considerar el embarazo un obstáculo, pues de lo contrario estaríamos ante una discriminación de género.

¿Continúa existiendo una división Norte-Sur en términos de crecimiento económico y de desarrollo?

Este supuesto se está diluyendo un poco. Por ejemplo, últimamente los BRICs han emergido con mucha fuerza a pesar de que ahora estén pasando un momento menos bueno que en la década pasada. Incluso en julio de 2014 se creó un banco de desarrollo propio, al margen del Banco Mundial con sede en Shanghai, y ahora se está negociando la creación de otro banco por parte de China y algunos países europeos. Hay muchos países del Sur que ya no recurren al FMI o al Banco Mundial para pedir crédito; van a pedir a los países del Sur porque tienen la capacidad para dar crédito, sobre todo China.

¿Es normal que España y Cataluña hayan reducido de una forma tan drástica la ayuda al desarrollo?

La cooperación no es una prioridad para estos gobiernos. Como no les interesa demasiado, sólo reaccionan cuando hay mucha presión. Si tuviéramos una tasa Tobin y dedicáramos, por ejemplo, el 10-15% en cooperación, sería más fácil obtener los recursos que hacen falta para la cooperación y otras políticas globales. Además, la crisis es una buena excusa para cortar las ayudas, sobre todo cuando los problemas económicos y sociales en casa han ido aumentando.

El gobierno alemán dice que una tasa sobre las transacciones financieras es materialmente imposible de aplicar…

Puede ser difícil en algunos casos pero se perfectamente posible porque sabemos qué transferencias se hacen -al menos, las legales-, sus orígenes y sus destinatarios. También sabemos perfectamente que el valor monetario de estas transacciones es enorme, que está creciendo y que podría ser una fuente de ingresos muy importante para redistribuir la riqueza en el mundo.

Carol Pujadas y Enric Miravitllas

Pinzellades de pensament crític… en economia

Ahir a la seu de CCOO es van donar cita quatre economistes “crítics” -o “heterodoxos”, com ells es qualifiquen. El motiu? Parlar d’economia des d’una perspectiva alternativa a la que utilitza el 95% d’economistes del moment.

Albert Recio, professor d’economia aplicada a la UAB, va començar plantejant un diagnòstic que va interpelar l’auditori de sindicalistes presents a la sala. “El model de concertació s’ha trencat. la negociació col.lectiva per a la plena ocupació ja no existeix”. Segons Recio, el capitalisme neoliberal actual “només vol negociar reformes laborals” i ha fet bona la predicció de l’economista Kalecki, qui el 1944 va pronosticar que el capitalisme seria incompatible amb la plena ocupació. Com que avui tenim força atur, el capitalisme gaudeix de bona salut. Una de les causes que explica la fortalesa del capitalisme neoliberal és la propagació dels seus principis per mitjà de la ideologia. Avui es parla de manca de flexibilitat laboral “quan en realitat hauríem de parlar de flexibilitzar la rigidesa en la distribució de beneficis”, deia Recio. Moltes empreses d’avui plantegen les taxes de benefici com variables irrenunciables no necessàriament vinculades als costos de producció.

Per a Agustí Colom, professor de teoria econòmica de la UB, la situació actual de l’economia espanyola encara està lluny de la recuperació. El creixement de l’economia espanyola és molt feble, la deflació plana com una amenaça sobre els tímids avenços assolits i no es crea ocupació. “L’atur no només es resol creixent al 3%, i això no sempre es diu”, sentenciava Colom. Segons el professor de la UB, “alguns estan disposats a acceptar que l’economia espanyola es quedi amb una taxa d’atur del 17% un cop surti de la crisi”. I això sense comptar que les desigualtats s’han eixamplat durant els anys de recessió. “La diferència de renda entre el quintil més ric i el més pobre de la població ha crescut i continua per sobre de la mitjana europea”, deia Colom. La intervenció de l’economista de la UB va finalitzar amb una extensa bateria de propostes per a sortir de la crisi: cal revertir la consolidació fiscal, promoure salaris dignes, aplicar polítiques fiscals expansives finançades amb deute o amb emissió de diner, mantenir baixos els tipus d’interès, eliminar el frau fiscal, crear inflació, reduir el deute de les famílies i reduir les desigualtats i la pobresa. Unes mesures que farien tremolar qualsevol adepte del Consens de Washington.

Bruno Estrada, economista de la Fundación 1o de mayo de CCOO, va destacar que és molt necessari fer evolucionar el plantejament d’alguns sectors de l’esquerra segons el qual cal repartir el capital que ja existeix, ja que és tan o més important distribuir el capital que s’ha de crear. “En l’actual món de la googleització les empreses valen més pel seu valor de canvi i per la seva capacitat d’atreure fons que pel seu valor d’ús”, va dir Estrada. Segons l’economista de CCOO, la financierització de l’economia ha desvinculat la cotització dels títols d’una companyia del valor d’allò que produeix. En l’apartat propositiu, Estrada va posar l’exemple dels fons d’assalariats suecs com una forma de creació de capital col.lectiu. “No només es tracta de crear capital públic. Hem de crear capital propietat dels treballadors que els serveixi com incentiu i que els permeti participar més en les decisions de les empreses”, explicava Estrada. Entre 1984 i 1990 els fons d’assalariats, cotitzats per treballadors d’empreses sueques com una estratègia alternativa de capitalització, van arribar a suposar el 7% del PIB de Suècia.

Carlos Sánchez, economista de la Plataforma per la Banca Pública, es va mostrar partidari de la socialització del sistema financer. “Concedir crèdits és un servei públic, com l’educació o la salut”, va dir Sánchez. Per aquesta raó les necessitats de finançament han de ser cobertes per entitats financeres de caràcter públic. “Fins i tot l’impagament ordenat del deute és possible intervenint el sistema financer”, va advertir l’economista de la Plataforma. Per aquesta entitat, la banca pública ha de tenir com a prioritat la consecució de la plena ocupació i el desenvolupament d’uns serveis públics d’acord amb les necessitats reals, prohibint l’activitat especulativa i les relacions amb els paradisos fiscals.

Enric Miravitllas

Pinceladas de pensamiento crítico … en economía

Ayer en la sede de CCOO se dieron cita cuatro economistas “críticos” -o “heterodoxos”, como ellos se califican. El motivo? Hablar de economía desde una perspectiva alternativa a la que utiliza el 95% de economistas del momento.

Albert Recio, profesor de economía aplicada en la UAB, comenzó planteando un diagnóstico que interpeló al auditorio de sindicalistas presentes en la sala. “El modelo de concertación se ha roto. La negociación colectiva para la plena ocupación ya no existe”. Según Recio, el capitalismo neoliberal actual “sólo quiere negociar reformas laborales” y ha hecho buena la predicción del economista Kalecki, quien en 1944 pronosticó que el capitalismo sería incompatible con el pleno empleo. Como hoy tenemos mucho paro, el capitalismo goza de buena salud. Una de las causas que explica la fortaleza del capitalismo neoliberal es la propagación de sus principios por medio de la ideología. Hoy se habla de falta de flexibilidad laboral “cuando en realidad deberíamos hablar de flexibilizar la rigidez en la distribución de beneficios”, decía Recio. Muchas empresas de hoy plantean tasas de beneficio como variables irrenunciables y desconectadas de los costes de producción.

Para Agustí Colom, profesor de teoría económica de la UB, la situación actual de la economía española aún está lejos de la recuperación. El crecimiento de la economía española es muy débil, la deflación plana como una amenaza sobre los tímidos avances alcanzados y no se crea empleo. “El paro no sólo se resuelve creciendo al 3%, y eso no siempre se dice”, sentenciaba Colom. Según el profesor de la UB, “algunos están dispuestos a aceptar que la economía española se quede con una tasa de paro del 17% una vez salga de la crisis”. Y eso sin contar que las desigualdades se han ensanchado durante los años de recesión. “La diferencia de renta entre el quintil más rico y el más pobre de la población ha crecido y continúa por encima de la media europea”, dijo Colom. La intevención del economista de la UB finalizó con una extensa batería de propuestas para salir de la crisis: hay revertir la consolidación fiscal, promover salarios dignos, aplicar políticas fiscales expansivas financiadas con deuda o con emisión de dinero, mantener bajos los tipos de interés, eliminar el fraude fiscal, crear inflación, reducir la deuda de las familias y reducir las desigualdades y la pobreza. Unas medidas que harían temblar a cualquier adepto del Consenso de Washington.

Bruno Estrada, economista de la Fundación 1o de mayo de CCOO, destacó que es muy necesario hacer evolucionar el planteamiento de algunos sectores de la izquierda según el cual hay que repartir el capital que ya existe, ya que es tan o más importante distribuir el capital que se ha de crear. “En el actual mundo de la googleización las empresas valen más por su valor de cambio y por su capacidad de atraer fondos que por su valor de uso”, dijo Estrada. Según el economista de CCOO, la financierización de la economía ha desvinculado la cotización de los títulos de una compañía del valor de lo que produce. En el apartado propositivo, Estrada puso el ejemplo de los fondos de asalariados suecos como una forma de creación de capital colectivo. “No sólo se trata de crear capital público. Debemos crear capital propiedad de los trabajadores que les sirva como incentivo y que les permita participar más en las decisiones de las empresas”, explicaba Estrada. Entre 1984 y 1990 los fondos de asalariados, cotizados por trabajadores de empresas suecas como una estrategia alternativa de capitalización, llegaron a suponer el 7% del PIB de Suecia.

Carlos Sánchez, economista de la Plataforma para la Banca Pública, se mostró partidario de la socialización del sistema financiero. “Conceder créditos es un servicio público, como la educación o la salud”, dijo Sánchez. Por esta razón las necesidades de financiación deben ser cubiertas por entidades financieras de carácter público. “Incluso el impago ordenado de la deuda es posible interviniendo el sistema financiero”, advirtió el economista de la Plataforma. Para esta entidad, la banca pública debe tener como prioridad la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos de acuerdo con las necesidades reales, prohibiendo la actividad especulativa y las relaciones con los paraísos fiscales.

Enric Miravitllas