Què és una ciutat decent?

(Notes sobre la conferència de Richard Sennett  i Ira Katznelson, al CCCB, el 2 de juliol passat, dins el cicle La ciutat possible)

La intervenció de tots dos tenia com a tema  concret “Què és una ciutat decent? Entre el pragmatisme i la utopia.”

Sennett va parlar d’ ètica pragmàtica, posant com exemple fins a quin punt estem disposats a renunciar, per aconseguir una millor ciutat, a una sèrie de béns i usos: deixaríem d’utilitzar el cotxe? Es preguntava. L’ètica  pragmàtica es una ètica sobre el procés de viure?

Va formular tres conceptes d’ètica pragmàtica en els processos de disseny:

1.-la construcció de la porositat: crear comunicacions permeables entre comunitats, entre espais, de manera que puguin traspassar-se les experiències.

2.-reducció d’escala de les construccions: afrontar el canvi climàtic amb un procés de utilitzar menys coses. No esgotar els potencials.

3.-executar formes incompletes: deixar que amb el temps més intervencions puguin completar-se. Segons Sennett, una forma incompleta es una forma democràtica: algú la completarà.

Katznelson diferencia entre el que és possible, el pragmatisme, i el desitjable, la utopia. Menciona diversos autors, especialment un text de 1949 de E.B.White (“Here is New York”), del que extreu aquesta cita: “la ciutat es com la poesia, comprèn tota la vida”.

Diu que una ciutat és digna quan :

1.-es tracta d’un emplaçament massiu.

2.- existeix congestió sense confusió.

3.-hi ha diversitat i al mateix temps sentit de pertinença.

4.-hi ha espai holístic i micro-emplaçaments.

5.-hi ha al mateix temps connexió i aïllament.

Aborda el que significa ser pobre a la ciutat i caracteritza la pobresa amb l’aillament material, de les coses, i de les experiències.

I.Meléndez

Juliol de 2015

R.Sennett és professor emèrit de la London School of Economics i director del New York Institute for the Humanities.

Katznelson, és catedràtic de Ciència política i Història de la Universitat de Columbia i president del Social Science Research Council.

Anuncis

¿Qué es una ciudad decente?

(Notas sobre la conferencia de Richard Sennett y Ira Katznelson, en el CCCB, el 2 de julio, dentro del ciclo “La ciudad posible”)

La intervención de ambos tenía como tema concreto “¿Qué es una ciudad decente? Entre el pragmatismo y la utopía.”

Sennett habló de ética pragmática, poniendo como ejemplo hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar, para conseguir una mejor ciudad, a una serie de bienes y usos: dejaríamos de utilizar el coche? Se preguntaba. ¿Es la ética pragmática una ética sobre el proceso de vivir?

Formuló tres conceptos de ética pragmática en los procesos de diseño:

1.-La construcción de la porosidad: crear comunicaciones permeables entre comunidades, entre espacios, de modo que puedan traspasarse las experiencias.

2.-reducción de escala de las construcciones: afrontar el cambio climático con un proceso de utilizar menos cosas. No agotar los potenciales.

3.-ejecutar formas incompletas: dejar que con el tiempo más intervenciones puedan completarse. Según Sennett, una forma incompleta es una forma democrática: alguien la completará.

Katznelson diferencia entre lo que es posible, el pragmatismo, y lo deseable, la utopía. Menciona varios autores, especialmente un texto de 1949 de EB White (“Here is New York”), del que extrae esta cita: “la ciudad es como la poesía, comprende toda la vida”.

Dice que una ciudad es digna cuando:

1.-se trata de un emplazamiento masivo.

2.- existe congestión sin confusión.

3.-hay diversidad y al mismo tiempo sentido de pertenencia.

4.-hay espacio holístico y micro-emplazamientos.

5.-hay al mismo tiempo conexión y aislamiento.

Aborda lo que significa ser pobre en la ciudad y caracteriza la pobreza con el aislamiento material, de las cosas, y de las experiencias.

I.Meléndez

Julio de 2015

R.Sennett es profesor emérito de la London School of Economics y director del New York Institute for the Humanities.

Katznelson es catedrático de Ciencia política y Historia de la Universidad de Columbia y presidente del Social Science Research Council.