Pinzellades de pensament crític… en economia

Ahir a la seu de CCOO es van donar cita quatre economistes “crítics” -o “heterodoxos”, com ells es qualifiquen. El motiu? Parlar d’economia des d’una perspectiva alternativa a la que utilitza el 95% d’economistes del moment.

Albert Recio, professor d’economia aplicada a la UAB, va començar plantejant un diagnòstic que va interpelar l’auditori de sindicalistes presents a la sala. “El model de concertació s’ha trencat. la negociació col.lectiva per a la plena ocupació ja no existeix”. Segons Recio, el capitalisme neoliberal actual “només vol negociar reformes laborals” i ha fet bona la predicció de l’economista Kalecki, qui el 1944 va pronosticar que el capitalisme seria incompatible amb la plena ocupació. Com que avui tenim força atur, el capitalisme gaudeix de bona salut. Una de les causes que explica la fortalesa del capitalisme neoliberal és la propagació dels seus principis per mitjà de la ideologia. Avui es parla de manca de flexibilitat laboral “quan en realitat hauríem de parlar de flexibilitzar la rigidesa en la distribució de beneficis”, deia Recio. Moltes empreses d’avui plantegen les taxes de benefici com variables irrenunciables no necessàriament vinculades als costos de producció.

Per a Agustí Colom, professor de teoria econòmica de la UB, la situació actual de l’economia espanyola encara està lluny de la recuperació. El creixement de l’economia espanyola és molt feble, la deflació plana com una amenaça sobre els tímids avenços assolits i no es crea ocupació. “L’atur no només es resol creixent al 3%, i això no sempre es diu”, sentenciava Colom. Segons el professor de la UB, “alguns estan disposats a acceptar que l’economia espanyola es quedi amb una taxa d’atur del 17% un cop surti de la crisi”. I això sense comptar que les desigualtats s’han eixamplat durant els anys de recessió. “La diferència de renda entre el quintil més ric i el més pobre de la població ha crescut i continua per sobre de la mitjana europea”, deia Colom. La intervenció de l’economista de la UB va finalitzar amb una extensa bateria de propostes per a sortir de la crisi: cal revertir la consolidació fiscal, promoure salaris dignes, aplicar polítiques fiscals expansives finançades amb deute o amb emissió de diner, mantenir baixos els tipus d’interès, eliminar el frau fiscal, crear inflació, reduir el deute de les famílies i reduir les desigualtats i la pobresa. Unes mesures que farien tremolar qualsevol adepte del Consens de Washington.

Bruno Estrada, economista de la Fundación 1o de mayo de CCOO, va destacar que és molt necessari fer evolucionar el plantejament d’alguns sectors de l’esquerra segons el qual cal repartir el capital que ja existeix, ja que és tan o més important distribuir el capital que s’ha de crear. “En l’actual món de la googleització les empreses valen més pel seu valor de canvi i per la seva capacitat d’atreure fons que pel seu valor d’ús”, va dir Estrada. Segons l’economista de CCOO, la financierització de l’economia ha desvinculat la cotització dels títols d’una companyia del valor d’allò que produeix. En l’apartat propositiu, Estrada va posar l’exemple dels fons d’assalariats suecs com una forma de creació de capital col.lectiu. “No només es tracta de crear capital públic. Hem de crear capital propietat dels treballadors que els serveixi com incentiu i que els permeti participar més en les decisions de les empreses”, explicava Estrada. Entre 1984 i 1990 els fons d’assalariats, cotitzats per treballadors d’empreses sueques com una estratègia alternativa de capitalització, van arribar a suposar el 7% del PIB de Suècia.

Carlos Sánchez, economista de la Plataforma per la Banca Pública, es va mostrar partidari de la socialització del sistema financer. “Concedir crèdits és un servei públic, com l’educació o la salut”, va dir Sánchez. Per aquesta raó les necessitats de finançament han de ser cobertes per entitats financeres de caràcter públic. “Fins i tot l’impagament ordenat del deute és possible intervenint el sistema financer”, va advertir l’economista de la Plataforma. Per aquesta entitat, la banca pública ha de tenir com a prioritat la consecució de la plena ocupació i el desenvolupament d’uns serveis públics d’acord amb les necessitats reals, prohibint l’activitat especulativa i les relacions amb els paradisos fiscals.

Enric Miravitllas

Anuncis

Pinceladas de pensamiento crítico … en economía

Ayer en la sede de CCOO se dieron cita cuatro economistas “críticos” -o “heterodoxos”, como ellos se califican. El motivo? Hablar de economía desde una perspectiva alternativa a la que utiliza el 95% de economistas del momento.

Albert Recio, profesor de economía aplicada en la UAB, comenzó planteando un diagnóstico que interpeló al auditorio de sindicalistas presentes en la sala. “El modelo de concertación se ha roto. La negociación colectiva para la plena ocupación ya no existe”. Según Recio, el capitalismo neoliberal actual “sólo quiere negociar reformas laborales” y ha hecho buena la predicción del economista Kalecki, quien en 1944 pronosticó que el capitalismo sería incompatible con el pleno empleo. Como hoy tenemos mucho paro, el capitalismo goza de buena salud. Una de las causas que explica la fortaleza del capitalismo neoliberal es la propagación de sus principios por medio de la ideología. Hoy se habla de falta de flexibilidad laboral “cuando en realidad deberíamos hablar de flexibilizar la rigidez en la distribución de beneficios”, decía Recio. Muchas empresas de hoy plantean tasas de beneficio como variables irrenunciables y desconectadas de los costes de producción.

Para Agustí Colom, profesor de teoría económica de la UB, la situación actual de la economía española aún está lejos de la recuperación. El crecimiento de la economía española es muy débil, la deflación plana como una amenaza sobre los tímidos avances alcanzados y no se crea empleo. “El paro no sólo se resuelve creciendo al 3%, y eso no siempre se dice”, sentenciaba Colom. Según el profesor de la UB, “algunos están dispuestos a aceptar que la economía española se quede con una tasa de paro del 17% una vez salga de la crisis”. Y eso sin contar que las desigualdades se han ensanchado durante los años de recesión. “La diferencia de renta entre el quintil más rico y el más pobre de la población ha crecido y continúa por encima de la media europea”, dijo Colom. La intevención del economista de la UB finalizó con una extensa batería de propuestas para salir de la crisis: hay revertir la consolidación fiscal, promover salarios dignos, aplicar políticas fiscales expansivas financiadas con deuda o con emisión de dinero, mantener bajos los tipos de interés, eliminar el fraude fiscal, crear inflación, reducir la deuda de las familias y reducir las desigualdades y la pobreza. Unas medidas que harían temblar a cualquier adepto del Consenso de Washington.

Bruno Estrada, economista de la Fundación 1o de mayo de CCOO, destacó que es muy necesario hacer evolucionar el planteamiento de algunos sectores de la izquierda según el cual hay que repartir el capital que ya existe, ya que es tan o más importante distribuir el capital que se ha de crear. “En el actual mundo de la googleización las empresas valen más por su valor de cambio y por su capacidad de atraer fondos que por su valor de uso”, dijo Estrada. Según el economista de CCOO, la financierización de la economía ha desvinculado la cotización de los títulos de una compañía del valor de lo que produce. En el apartado propositivo, Estrada puso el ejemplo de los fondos de asalariados suecos como una forma de creación de capital colectivo. “No sólo se trata de crear capital público. Debemos crear capital propiedad de los trabajadores que les sirva como incentivo y que les permita participar más en las decisiones de las empresas”, explicaba Estrada. Entre 1984 y 1990 los fondos de asalariados, cotizados por trabajadores de empresas suecas como una estrategia alternativa de capitalización, llegaron a suponer el 7% del PIB de Suecia.

Carlos Sánchez, economista de la Plataforma para la Banca Pública, se mostró partidario de la socialización del sistema financiero. “Conceder créditos es un servicio público, como la educación o la salud”, dijo Sánchez. Por esta razón las necesidades de financiación deben ser cubiertas por entidades financieras de carácter público. “Incluso el impago ordenado de la deuda es posible interviniendo el sistema financiero”, advirtió el economista de la Plataforma. Para esta entidad, la banca pública debe tener como prioridad la consecución del pleno empleo y el desarrollo de unos servicios públicos de acuerdo con las necesidades reales, prohibiendo la actividad especulativa y las relaciones con los paraísos fiscales.

Enric Miravitllas