Sobre el que passa a Catalunya

Sabies que fa algun temps la majoria de catalans eren autonomistes? I que la independència era només la tercera preferència entre els models de relació Catalunya-Espanya? I que més d’un 30% dels votants de CIU, ERC, PSC i ICV-EUiA eren federalistes?

Sembla mentida, però d’això només fa quatre anys. Avui les estelades han deixat de ser un símbol minoritari (i per a alguns, radical) per a convertir-se en un ornament habitual de balcons, places, rotondes, vehicles, bars o ajuntaments. El federalisme ha perdut prestigi social a marxes forçades: de l’admiració que despertava la formulació del federalisme asimètric a finals dels 90 s’ha passat a una nova i estesa percepció que associa ser federalista a quelcom naïf, vergonyant, ingenu o unionista. Els autonomistes han desaparegut del mapa: avui costa molt trobar algú que digui que no cal tocar res del model territorial. Menys semblen encara els que aspiren a recentralitzar políticament Espanya i convertir Catalunya en una regió.

Què ha canviat, doncs, en els catalans?

La pregunta 30 del baròmetre d’opinió del CEO ens ajuda a respondre si les percepcions descrites es corresponen amb la realitat. Si revisem les respostes dels catalans a la pregunta de “Creu que Catalunya hauria de ser…?” veurem que les preferències han canviat i molt des de 2010. Els partidaris de la independència s’han més que duplicat entre aquest any i 2014: la ruptura amb Espanya s’ha convertit en l’opció preferida  de la majoria de catalans (45,3%), quan fa només quatre anys era tan sols la tercera (darrere l’opció autonomista i el federalista). La possibilitat que Catalunya esdevingui un Estat dins una Espanya Federal o que es mantingui com una Comunitat Autònoma dins Espanya han perdut quasi bé un terç de suport, de forma que totes dues juntes només arriben a igualar aproximadament la proporció d’independentistes (45,6%). Els qui prefereixen que Catalunya sigui una regió dins Espanya, si ja eren escassos el 2010, han passat a ser gairebé insignificants el 2014 (1,8%), mentre que els que afirmen no saber contestar han crescut lleugerament, fins arribar al 6,5%.

Si examinem les respostes a la mateixa pregunta entre 2006-10, podrem comprovar que a partir de 2010 les predileccions dels catalans canvien substancialment. Fins aquest any podem observar una certa continuïtat de les preferències sobre el model de relacions a establir entre Catalunya i Espanya. Tant en 2006 com en 2010 s’observa la mateixa ordenació de les opcions d’organització territorial (1. Comunitat Autònoma, 2. Estat dins una Espanya federal, 3. Estat independent, 4. Regió d ‘Espanya). El 2014, l’escala de prioritats serà completament diferent: 1.Estat independent, 2.Comunitat Autònoma, 3. Estat dins una Espanya federal, 4. No ho sap. Això sí, cal fer notar que en el període 2006-10 s’observen les mateixes tendències que en 2010-14 (els independentistes pugen i els autonomistes i federalistes baixen), si bé en una intensitat molt menys accentuada.
gràfic catFont: Baròmetre d’Opinió del CEO (2a onada de 2006, 2010 i 2014)

L’evolució de les preferències a les bases electorals dels partits

Si creuem els diferents models de relació amb Espanya amb el record de vot dels enquestats en les darreres eleccions al parlament de Catalunya, podrem veure com han evolucionat les preferències territorials dels catalans en funció del partit a què han votat.

El percentatge de catalans que dóna suport a la independència ha augmentat a tots els partits, a excepció del PP i el PSC. La proporció d’independentistes ha crescut de forma molt ostensible a CIU (145,5%) i ERC (64,36%), significativament a ICV-EUiA (70,62% -això sí, sense esdevenir la primera preferència-) i testimonialment a Ciutadans. En el cas de CIU, la independència ha passat del tercer lloc al primer entre 2010 i 2014.

Amb l’opció autonomista ha succeït el contrari. El tant per cent de partidaris de mantenir el statu quo actual de Catalunya ha crescut entre els votants del PP (33,13%) i el PSC (22,43%) però ha baixat a la resta. Els autonomistes han caigut de forma substancial a les bases electorals de ICV-EUiA (-76,54%), CIU (-71,07%) i Ciutadans (-33,67%), si bé des de punts de partida diferents.

El federalisme s’ha ensorrat en les preferències dels votants de les formacions polítiques majoritàries. A excepció de Ciutadans, on ha crescut notablement (82,5%), i ICV-EUiA, on ha pujat unes dècimes (0,51), el federalisme ha experimentat retrocessos molt acusats en les bases electorals d’ERC (-76,14%) i CIU (-42,72%), i en menor mesura en les del PP (-26,32%) i PSC (-8,10%).

Finalment, l’opció que Catalunya esdevingui una regió d’Espanya ha atret un percentatge menor de votants de quasi tots els partits, passant de ser una alternativa de minoritària a residual. El regionalisme només creix a Ciutadans (108,10%), on assoleix una cota important en termes relatius.

Per què la independència s’ha convertit en la primera opció?

A poc que comparem el període 2006-10 amb el de 2010-14 ens adonarem que hi ha quelcom al 2010 que actua com a accelerador del canvi en les preferències territorials dels catalans. I aquest detonant té una data concreta: el 28 de juny de 2010. En aquest dia el Tribunal Constitucional declara inconstitucionals 14 articles de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, subjectes a interpretació del Tribunal uns altres 27 i subratlla que els conceptes “nació” i “realitat nacional” que figuren al preàmbul no tenen eficàcia jurídica.

A partir d’aquest moment les alternatives d’encaix amb Espanya aniran perdent força progressivament, al temps que la independència ampliarà la seva base de suport fins a cotes mai vistes.

Ara bé, és la sentència de l’Estatut l’únic factor que explica l’actual desafecció amb Espanya d’un sector molt ampli de catalans? No. Entre 2010 i 2014, el Govern central ha comès quatre errors clau que han incrementat el descontent dels catalans amb el marc de relacions de Catalunya amb Espanya, i de retruc el nombre de partidaris de la independència. Uns desencerts que han tingut com a denominador comú l’immobilisme, la manca de voluntat de descentralització política i –en ocasions- l’excessiva dependència del càlcul electoral.

  1. Zapatero va perdre l’oportunitat de reconduir la crisi territorial entre Catalunya i Espanya poc després de la sentència de l’Estatut. En concret, el president del govern hagués pogut impulsar -tal com ell mateix va arribar a contemplar- l’aprovació d’una llei de transferències que hagués retornat a les competències escapçades pel Tribunal Constitucional a l’Estatut de Catalunya. Una maniobra que mai va veure la llum per la divisió del PSOE respecte l’Estatut de Catalunya i per la proximitat de les eleccions de 2011.
  2. Ja en l’etapa Rajoy, el govern central ha rebutjat taxativament obrir un diàleg per tal de millorar el sistema de finançament de Catalunya. El govern de Rajoy ha deixat molt clar des de 2011 que no negociarà un nou finançament per a  Catalunya mentre no hi hagi recuperació econòmica, i que si cal un nou sistema es negociarà amb totes les CCAA. Una nova edició del cafè per a tothom que es troba clarament desfasada en el context actual de l’opinió pública catalana.
  3. Mai des de la seva formació l’executiu de Rajoy ha mostrat cap disposició a debatre una reforma constitucional per a millorar l’autogovern de Catalunya si no és amb l’objectiu de fer caure qualsevol proposta en aquesta direcció. El govern de Madrid ha tancat la porta a parlar de qualsevol canvi en el sistema d’organització territorial: ni tercera via, ni blindatge competencial, ni Estat federat/l, ni Estat confederat/l. Una actitud que no és trivial si considerem que el 69,2% de catalans valoren l’actual nivell d’autonomia política com “insuficient”.
  4. Un cop exhaurides les opcions anteriors, l’executiu central ha estat incapaç de negociar amb les institucions catalanes la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. La inflexibilitat de Rajoy -projectada com una fortalesa en alguns mitjans de comunicació- ha quedat però en evidència quan un altre govern (també conservador i europeu), el del Regne Unit, no ha tingut problema en pactar un referèndum sobre la independència d’Escòcia.

Enric Miravitllas

Anuncis

Sobre lo que pasa en Cataluña

¿Sabías que hace algún tiempo la mayoría de catalanes eran autonomistas? ¿Y que la independencia era sólo la tercera preferencia entre los modelos de relación Cataluña-España? ¿Y que más de un 30% de los votantes de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA eran federalistas?

Parece mentira, pero de eso sólo hace cuatro años. Hoy las esteladas han dejado de ser un símbolo minoritario (y para algunos, radical) para convertirse en adorno habitual de balcones, plazas, rotondas, vehículos, bares o ayuntamientos. El federalismo ha perdido prestigio social a marchas forzadas: de la admiración que despertaba la formulación del federalismo asimétrico a finales de los 90 se ha pasado a una nueva y extendida percepción que asocia ser federalista a algo naíf, vergonzante, ingenuo o unionista. Los autonomistas han desaparecido del mapa: hoy cuesta mucho encontrar a alguien que diga que no hay que tocar nada del modelo territorial. Menos numerosos parecen aún los que aspiran a recentralizar políticamente España y a convertir a Cataluña en una región.

¿Qué ha cambiado, pues, en los catalanes?

La pregunta 30 del barómetro de opinión del CEO nos ayuda a responder si las percepciones descritas se corresponden con la realidad. Si revisamos las respuestas de los catalanes a la pregunta de “¿Cree que Cataluña debería ser …?” Veremos que las preferencias han cambiado y mucho desde 2010. Los partidarios de la independencia se han más que duplicado entre este año y 2014: la ruptura con España se ha convertido la opción preferida de la mayoría de catalanes (45,3%), cuando hace tan sólo cuatro años era tan sólo la tercera (detrás la opción autonomista y el federalista). La posibilidad de que Cataluña se convierta en un Estado dentro de una España Federal o que se mantenga como una Comunidad Autónoma en España han perdido casi un tercio de apoyo, de forma que las dos juntas sólo llegan a igualar aproximadamente la proporción de independentistas (45,6% de). Los que prefieren que Cataluña sea una región en España, si ya eran escasos en 2010, han pasado a ser casi insignificantes en 2014 (1,8%), mientras que los que afirman no saber contestar han crecido ligeramente, hasta llegar al 6,5%.

Si examinamos las respuestas a la misma pregunta entre 2006-10, podremos comprobar que a partir de 2010 las predilecciones de los catalanes cambian sustancialmente. Hasta este año podemos observar una cierta continuidad de las preferencias sobre el modelo de relaciones a establecer entre Cataluña y España. Tanto en 2006 como en 2010 se observa la misma ordenación de las opciones de organización territorial (1. Comunidad Autónoma, 2. Estado dentro de una España federal, 3. Estado independiente, 4. Región de España). En 2014, la escala de prioridades será completamente diferente: 1.Estado independiente, 2. Comunidad Autónoma, 3. Estado dentro de una España federal, 4. No sabe. Eso sí, debe hacerse notar que en el periodo 2006-10 se observan las mismas tendencias que en 2010-14 (los independentistas suben y los autonomistas y federalistas bajan), si bien en una intensidad mucho menos acentuada.

gráfico cast 2

Fuente: Barómetro de opinión del CEO (2ª oleada de 2006,2010 y 2014)

La evolución de las preferencias en las bases electorales de los partidos

Si cruzamos los diferentes modelos de relación con España con el recuerdo de voto de los encuestados en las últimas elecciones al parlamento de Cataluña, podremos ver cómo han evolucionado las preferencias territoriales de los catalanes en función del partido al que han votado.

El porcentaje de catalanes que apoya la independencia ha aumentado en todos los partidos, a excepción del PP y el PSC. La proporción de independentistas ha crecido de forma muy ostensible en CIU (145,5%) y ERC (64,36%), significativamente en ICV (70,62% -eso sí, sin convertirse en la primera preferencia-) y testimonialmente en Ciudadanos. En el caso de CiU, la independencia ha pasado del tercer lugar al primero entre 2010 y 2014.

Con la opción autonomista ha sucedido lo contrario. El porcentaje de partidarios de mantener el statu quo actual en Cataluña ha crecido entre los votantes del PP (33,13%) y el PSC (22,43%) pero ha bajado en el resto. Los autonomistas han caído de forma sustancial en las bases electorales de ICV (-76,54%), CiU (-71,07%) y Ciudadanos (-33,67%), si bien desde puntos de partida diferentes.

El federalismo se ha derrumbado en las preferencias de los votantes de las formaciones políticas mayoritarias. A excepción de Ciudadanos, donde ha crecido notablemente (82,5% ) e ICV-EUiA, donde ha subido unas décimas (0,51), el federalismo ha experimentado retrocesos muy acusados en las bases electorales de ERC (-76, 14%) y CIU (-42,72%), y en menor medida en las del PP (-26,32%) y PSC (-8,10%).

Finalmente, la opción que Cataluña se convierta en una región de España ha atraído un porcentaje menor de votantes de casi todos los partidos, pasando de ser una alternativa de minoritaria a residual. El regionalismo sólo crece en Ciudadanos (108,10%), donde alcanza una cota importante en términos relativos.

¿Por qué la independencia se ha convertido en la primera opción?

A poco que comparemos el período 2006-10 con el de 2010-14 nos daremos cuenta de que hay algo en 2010 que actúa como acelerador del cambio en las preferencias territoriales de los catalanes. Y este detonante tiene una fecha concreta: el 28 de junio de 2010. En este día el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales 14 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sujetos a interpretación del Tribunal otros 27 y subraya que los conceptos “nación “y” realidad nacional “que figuran en el preámbulo no tienen eficacia jurídica.

A partir de este momento las alternativas de encaje con España irán perdiendo fuerza progresivamente, al tiempo que la independencia ampliará su base de apoyo hasta cotas nunca vistas.

Ahora bien, ¿es la sentencia del Estatut el único factor que explica la actual desafección con España de un sector muy amplio de catalanes? No. Entre 2010 y 2014, el Gobierno ha cometido cuatro errores clave que han incrementado el descontento de los catalanes con el marco de relaciones de Cataluña con España, y de rebote el número de partidarios de la independencia. Unos desaciertos que han tenido como denominador común el inmovilismo, la falta de voluntad de descentralización política y –en ocasiones- la excesiva dependencia del cálculo electoral.

  1. Zapatero perdió la oportunidad de reconducir la crisis territorial entre Cataluña y España poco después de la sentencia del Estatut. En concreto, el presidente del gobierno hubiera podido impulsar -tal como él mismo llegó a contemplar- la aprobación de una ley de transferencias que hubiera devuelto a las competencias invalidadas por el Tribunal Constitucional al Estatuto de Cataluña. Una maniobra que nunca vio la luz por la división del PSOE respecto al Estatuto de Cataluña y por la proximidad de las elecciones de 2011.
  2. Ya en la etapa Rajoy, el gobierno central ha rechazado taxativamente abrir un diálogo para mejorar el sistema de financiación de Cataluña. El gobierno de Rajoy ha dejado muy claro desde 2011 que no negociará una nueva financiación para Cataluña mientras no haya recuperación económica, y que si es necesario un nuevo sistema se negociará con todas las CCAA. Una nueva edición del café para todos que se encuentra claramente desfasada en el contexto actual de la opinión pública catalana.
  3. Nunca desde su formación el ejecutivo de Rajoy ha mostrado ninguna disposición a debatir una reforma constitucional para mejorar el autogobierno de Cataluña si no es con el objetivo de hacer caer cualquier propuesta en esta dirección. El gobierno de Madrid ha cerrado la puerta a hablar de cualquier cambio en el sistema de organización territorial: ni tercera vía, ni blindaje competencial, ni Estado federado/l, ni Estado confederado/l. Una actitud que no es trivial si consideramos que el 69,2% de catalanes valoran el actual nivel de autonomía política como “insuficiente”.
  4. Una vez agotadas las opciones anteriores, el Ejecutivo central ha sido incapaz de negociar con las instituciones catalanas la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña. La inflexibilidad de Rajoy -proyectada como una fortaleza en algunos medios de comunicación- ha quedado no obstante en evidencia cuando otro gobierno (también conservador y europeo), el del Reino Unido, no ha tenido problema en pactar un referéndum sobre la independencia de Escocia.

Enric Miravitllas