Tancarem el CIE

L’Escola de Pensament Crític s’ha sumat a la campanya “Tancarem el CIE de Barcelona”, impulsada per més de 100 entitats i col.lectius de Catalunya.

Creiem que els Centres d’Internament d’Estrangers, en tant que espais on s’hi reclou persones pel sol fet de no tenir papers sense haver comès cap delicte, vulneren drets fonamentals i constitueixen un abús il.legítim del principi de legalitat sobre les llibertats democràtiques.

Els CIEs vulneren drets bàsics des del moment que existeixen. La reclusió de persones en raó de la seva nacionalitat vulnera, entre molts altres, el seu dret a la llibertat i el dret a no ser discriminades, que són llibertats fonamentals reconegudes en els primers articles de normes com la Constitució Espanyola, el Conveni Europeu de Drets Humans i la Declaració de Drets Humans de les Nacions Unides.

Som conscients que la migració no només planteja beneficis, sinó també reptes a què els poders públics han de saber donar resposta. Però res no justifica que una persona que ha migrat sigui detinguda, retinguda i molt menys maltractada per no tenir un document. Massa sovint se succeeixen als CIEs casos d’abusos, agressions o desatencions que paguen uns reclusos que ni tans sols tenen els drets d’una persona internada en un centre penitenciari.

Les administracions són responsables d’aquesta situació i disposen d’eines per canviar-la. Per això els diem que prou presons il.legals i més solucions a les emergències socials. Siguin del color que siguin.

http://tancaremelcie.cat

image

Anuncis

Cerraremos el CIE

La Escuela de Pensamiento Crítico se ha sumado a la campaña ” Cerraremos el CIE de Barcelona” , impulsada por más de 100 entidades y colectivos de Cataluña. Creemos que los Centros de Internamiento de Extranjeros , como espacios donde se recluye personas por el solo hecho de no tener papeles sin haber cometido ningún delito, vulneran derechos fundamentales y constituyen un abuso ilegítimo del principio de legalidad sobre las libertades democráticas .

Los CIE vulneran derechos básicos desde el momento en que existen. La reclusión de personas en razón de su nacionalidad vulnera , entre muchos otros , su derecho a la libertad y el derecho a no ser discriminadas , que son libertades fundamentales reconocidas en los primeros artículos de normas como la Constitución Española , el Convenio Europeo de derechos Humanos y la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas .

Somos conscientes de que la migración no sólo plantea beneficios , sino también retos a los que los poderes públicos tienen que saber dar respuesta . Pero nada justifica que una persona que ha migrado sea detenida , retenida y mucho menos maltratada por no tener un documento . Demasiado a menudo se suceden los CIE casos de abusos , agresiones o desatenciones que pagan unos reclusos que ni siquiera tienen los derechos de una persona internada en un centro penitenciario .

Las administraciones son responsables de esta situación y disponen de herramientas para cambiarla. Por eso les decimos que basta de cárceles ilegales y más soluciones a las emergencias sociales . Sean del color que sean .

http://tancaremelcie.cat