“Els grecs volen quedar-se a Europa i pagar un deute sostenible”

andreaAndrea Jené Kafatou viu a Atenes i té 29 anys. Filla d’un català i una grega, l’Andrea treballa en una multinacional francesa com a tècnica de suport de software. És diplomada en traducció i interpretació: potser per això ens acosta a la situació actual de Grècia amb verb fàcil i llenguatge directe. Per Glòria Rossell i Enric Miravitllas. 

Per què els grecs van dir “Oxi” diumenge passat?

Els grecs han dit “No” perquè les mesures d’austeritat imposades (imposades pel “take it or leave it“) no han fet més que augmentar el deute i empobrir el poble. Ja han passat cinc anys des de l’inici d’aquestes mesures i no han donat resultats. El deute s’ha multiplicat per tres, l’atur juvenil ha arribat al 60% i les perspectives de Grècia han anat a pitjor. La nostra economia es troba en un cercle viciós, en què any rere any es farà necessària més ajuda. No obstant això, Alemanya ha guanyat 80.000 milions d’euros arran de la crisi econòmica grega. És un “No” perquè ja no volem que el nostre futur el decideixin els altres. Altrament, de què serveixen els nostres ministres? Per què pagar-los aquests sous tan alts? El “No” dels grecs, és un “No” a la humiliació. Però no han dit “No” a l’euro.

 Com s’està vivint a Atenes el moment post referèndum?

La setmana abans del referèndum va ser horrible. A tots els mitjans de comunicació sortien constantment polítics europeus, polítics grecs, periodistes, actors, famosos com Sakis Rouvas, atletes i campions dels Jocs Olímpics, entre d’altres, per dir-nos que havíem de votar “Sí” i que el “No” representava la sortida de l’euro i la catàstrofe. La ràdio i la televisió (per exemple Skai) van programar 24 hores al dia emissions polítiques a favor del “Sí”. Aquesta situació va provocar enfrontaments entre la població. Els ciutadans partidaris del “No” no s’atrevien a manifestar-se dins els grups d’opinió. Molts partidaris del “Sí” estaven influenciats per la por i intentaven convèncer els altres. Els sondejos donaven favorit el “Sí”. Semblava que els que anaven a votar “No” eren els que no tenien res a perdre, encara que a costa de perjudicar el país. Semblava un principi de “guerra civil”. Aquesta campanya de la por va portar els grecs a estar durant una setmana perduts i depressius. Hauria tingut més èxit sense les declaracions reiterades dels polítics de Nea Democratia i Pasok a favor de “Sí”. L’única TV pública, que ha reiniciat emissions fa un mes per intervenció de Syriza, té poca audiència.

Ha canviat el que pensen els grecs sobre Europa en les últimes setmanes?

Sí, ha canviat. Schulz, Schäuble, Merkel, Dijsselbloem no poden representar l’Europa de la solidaritat ni la democràcia. El que segueix igual és que l’Eurogrup no aconsegueix posar-se d’acord.

Quin impacte estan tenint les mesures de control de capitals? S’ha sobrevalorat aquest impacte en els mitjans de comunicació europeus?

El control de capital i el tancament dels bancs provoquen grans problemes en el comerç grec. A Grècia gairebé tots els productes s’importen i el sector importador en aquest moment està completament bloquejat. Fins a les farmàcies comencen a escassejar medicaments com la insulina. La gent només compra menjar (per por de la carestia). El mateix passa amb la gasolina. Molta gent no té targeta bancària, especialment la gent gran, i amb el tancament dels bancs no pot treure diners. I per treure diners d’un caixer es pot esperar tranquil·lament 40 minuts. En algunes illes gregues no hi ha caixers, així que han d’anar amb el vaixell a l’illa més propera. Alguns mitjans europeus han mostrat fotos d’africans o búlgars esperant en un caixer. També es diu que en alguns foto-reportatges es va demanar a la gent que fes veure que esperava fent cua. Però no tinc clar si s’han sobreestimat els impactes.

Què perceps en l’ambient què volen els ciutadans grecs?

Els grecs volen quedar-se a Europa i pagar un deute sostenible. Volen reformes que porten al desenvolupament del país per poder pagar el deute i no al contrari, com s’ha comprovat que fan les reformes d’austeritat.

Què creus hauria de fer la UE després que Grècia hagi rebutjat la proposta de l’Eurogrup?

La Unió Europea fa temps que hauria d’entendre que les reformes d’austeritat sense inversions o desenvolupament no fan més que empobrir Grècia. A més, un deute no sostenible no pot ser retornat. El resultat del referèndum no serà suficient per canviar la mentalitat d’alguns dirigents europeus.

 Què farà la UE el proper diumenge?

La Unió Europea el proper diumenge ens farà fora de l’Euro. Manen els que no haurien manar.

Quina imatge té la població grega del govern espanyol?

La percepció sobre el cap de l’executiu és dolenta. Per protegir la seva cadira no dubta a atacar Grècia. En canvi, creiem que gran part del poble espanyol està donant suport a la població grega. El suport de Podemos no es nota gaire a Grècia a causa del control de la informació dels mitjans.

Per finalitzar, la situació que està vivint Grècia, afecta i de quina manera a les emocions, sentiments i reaccions de les persones en general?

Els ciutadans grecs vivim amb gran por. Contínuament ens diuen que no podrem treure diners. És un estrès. És inseguretat. Sentiment de depressió, injustícia i cabreig. Estem farts de sentir dir que els grecs no treballen i no paguen impostos. La setmana passada ha estat tan dolenta que ja comença a haver-hi gent que diu “tant me fa l’Euro o el Dracma”.

Anuncis

“Los griegos quieren quedarse en Europa y pagar una deuda sostenible”

andreaAndrea Jené Kafatou vive en Atenas y tiene 29 años. Hija de catalán y griega, Andrea trabaja en una multinacional francesa como técnica de soporte de software. Es diplomada en traducción e interpretación: quizá por eso nos acerca a la situación actual de Grecia con verbo fácil y lenguaje directo. Por Gloria Rossell y Enric Miravitllas.

¿Por qué los griegos dijeron “Oxi” el pasado domingo?

Los griegos han dicho “No” el domingo pasado porqué las medidas impuestas (impuestas por el “take it or leave it”) de austeridad no han hecho más que aumentar la deuda y empobrecer el pueblo.

Ya han pasado 5 años desde el inicio de estas  medidas y éstas no han dado resultados. La deuda se ha multiplicado por tres, el paro juvenil ha alcanzado el  60% de los  jóvenes y las perspectivas de Grecia todavía han empeorado.

Nuestra economía se encuentra en  un círculo vicioso, en el que año tras año será necesaria más ayuda. Sin embargo Alemania ha ganado 80.000 millones de euros a raíz de la crisis económica griega.

Es un “No” porqué ya no queremos que decidan los otros nuestro futuro. De lo contrario, de qué sirven nuestros ministros?  ¿Por qué pagarles estos altos sueldos?

El “No” de los griegos, es un “No” a  la humillación. Pero no han dicho “No” al Euro.

-¿Cómo se está viviendo en Atenas el momento post referéndum?

La semana antes del referéndum fue horrible. En todos los medios de comunicación salían constantemente  políticos europeos, políticos griegos, periodistas, actores, famosos como Sakis Rouvas, atletas y campeones de los Juegos Olímpicos, entre otros, para decirnos  que teníamos que votar “Si” y que el “No”representaba la salida del Euro y la catástrofe. La radio y la televisión (por ejemplo Skai) programaron 24 horas al día emisiones políticas a favor del “sí”, esta situación provocó enfrentamientos entre la población y, los ciudadanos partidarios del “No”, no se atrevían a manifestarse dentro de los grupos de opinión. Muchos partidarios del “Si” estaban influenciados por el miedo e intentaban convencer a los demás.

Los sondeos daban favorito  el “Si”. Parecía  que los que iban a votar  “No” eran los que no tenían nada  que perder, aún a costa de perjudicar al país. Parecía un principio de “guerra civil”.

Esta campaña de miedo  llevó a  los griegos a estar durante una semana  perdidos y depresivos. Hubiera tenido más éxito sin las declaraciones reiteradas de los políticos  de Nea Democratia y Pasok  a favor del “Si”.

La única TV pública había desaparecido y ha reiniciado emisiones hace un mes por intervención de Syriza pero, tiene poca audiencia.

 -¿Ha cambiado lo que piensan  los griegos sobre Europa en las últimas semanas?

Si, ha cambiado. Schulz , Schäuble, Merkel, Dijsselbloem no pueden representar la Europa de la solidaridad ni la democracia. Lo que sigue igual es que el Eurogrupo no consigue  ponerse de acuerdo.

-¿Qué impacto están teniendo las medidas de control de capital? ¿Se ha sobre valorado dicho impacto en los medio de comunicación europeos?

El control de capital y el cierre de los bancos provocan grandes problemas en el comercio griego. En Grecia casi todos los productos se importan y el sector importador en este momento está completamente bloqueado. Hasta en las farmacias empiezan a escasear  medicamentos como la insulina.  La gente sólo compra comida (por miedo a la carestía). Lo mismo pasa con la gasolina.

Mucha gente no tiene tarjeta bancaria, en especial la gente mayor,  y con el cierre de los bancos no puede sacar dinero. Y para sacar dinero de un ATM se puede esperar tranquilamente 40 minutos. En algunas islas griegas no hay ATM así que tienen que ir con el barco a la isla más cercana.

Algunos medios europeos  han mostrado fotos de  africanos o búlgaros  esperando en un ATM. También se dice que en algunos fotorreportajes se pidió a la gente que hiciera ver  que esperaba haciendo cola. Pero no tengo claro si se han sobrestimado los impactos.

-¿Qué percibes en el ambiente qué desean los ciudadanos griegos?

Los griegos quieren quedarse en Europa y pagar una deuda sostenible. Quieren reformas que lleven al desarrollo del país para poder pagar la deuda y no lo contrario, como se ha comprobado que hacen las reformas de austeridad.

-¿Qué crees debería hacer la UE  después de que Grecia haya rechazado la propuesta del Eurogrupo?

La Unión Europea hace tiempo  que debería entender que las reformas de austeridad sin inversiones o desarrollo no hacen más que empobrecer a Grecia. Además,  una deuda no sostenible no puede ser pagada. El  resultado del referéndum no será suficiente para cambiar la mentalidad de algunos dirigentes europeos.

-¿Qué crees  que  hará la UE el próximo domingo?

La Unión Europea el próximo  domingo nos echará del Euro.  Mandan  los que no deberían  mandar.

-¿Qué percepción tiene la población griega sobre el gobierno español? 

La percepción sobre el jefe del ejecutivo es mala. Para guardar su silla no duda en atacar a Grecia. En cambio, creemos que gran parte del pueblo español está apoyando a la  población griega.

El apoyo de Podemos no se nota mucho en Grecia debido al control de la información de  los medios.

Y sabemos que España puede ser el siguiente país en tener problemas, por eso no se manifiesta.

Para finalizar, la situación que se está viviendo en las dos últimas semanas,  ¿afecta y de qué manera a las emociones, sentimientos y reacciones de las personas en general ? 

Los ciudadanos griegos vivimos con gran miedo. Continuamente nos dicen que no podremos sacar dinero. Es un estrés.

Inseguridad. Sentimiento de depresión, injusticia y cabreo. Estamos hartos de oír decir que los griegos no trabajan y no pagan impuestos.

La semana pasada ha sido tan mala que ya empieza a haber gente que dice “me da igual el Euro o el Dracma”.

#Greferèndum en vinyetes

Diumenge Grècia celebra un referèndum en el qual el poble grec ha de decidir sobre les negociacions entre el govern de Tsipras i la UE. Molt s’està parlant de les mobilitzacions ciutadanes, de l’estat de les converses, dels futurs escenaris o de les causes estructurals. No obstant això, moltes vegades es diu que “una imatge val més que mil paraules”. Aquest post, un recull de les principals vinyetes publicades a nivell internacional, intenta reflectir-ho.

(recopilació a càrrec d’Albert Caramés)

Joep Bertrams

George Mitakides

Lectrr

Banx

Georgopalis

Adams

Latuff

Charlie Hebdo

Chappate

KYR

Kammensch

Stone Bell

Gary Barker

Haldane

Heiko Saturai

Trow

Ingram Pinn

#Greferéndum en viñetas

El domingo Grecia celebra un referéndum en el que el pueblo griego debe decidir sobre las negociaciones entre el gobierno de Tsipras y la UE. Mucho se está hablando de las movilizaciones ciudadanas, del estado de las conversaciones, de los futuros escenarios o de las causas estructurales. Sin embargo, muchas veces se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Este post, una recopilación de las principales viñetas publicadas a nivel internacional, intenta reflejarlo.

(recopilación a cargo de Albert Caramés)

Joep Bertrams

George Mitakides

Lectrr

Banx

Georgopalis

Adams

Latuff

Charlie Hebdo

Chappate

KYR

Kammensch

Stone Bell

Gary Barker

Haldane

Heiko Saturai

Trow

Ingram Pinn