Objectius

Pretenem contribuir a la creació de pensament crític per a transformar la societat en una altra de més lliure, més justa, més igualitària i més solidària. Per aconseguir-ho, ens proposem els següents objectius:

1. Sensibilitzar per al desenvolupament d’una consciència crítica amb el pensament dominant en qualsevol àmbit.

Pretenem ampliar la capacitat d’analitzar críticament la realitat de tantes persones com sigui possible. Creiem que hi ha raons sòlides per estar disconformes amb com organitzem la nostra vida en comú. Al nord, al sud, a l’est i a l’oest existeixen motius per a qüestionar les formes establertes d’ordenar la política i l’economia. Violacions de drets humans, pobresa, desigualtat, destrucció del medi ambient o guerres afecten -en major o menor mesura- cadascuna de les nostres societats en particular i la societat global en el seu conjunt.

D’altra banda, les noves tecnologies de la informació i comunicació ofereixen una oportunitat sense precedents per revisar les realitats que ens són més properes i també les més llunyanes. Disposem de quantitats ingents d’informació en fonts obertes i en múltiples suports a una escala fins ara mai vista. Una oportunitat que cal aprofitar per a construir arguments crítics ben fonamentats des d’una anàlisi profunda.

2. Incrementar el prestigi social de valors inherents al pensament d’esquerres.

Com ara: justícia econòmica, igualtat social i de gènere, drets humans, solidaritat, pacifisme, laïcitat, respecte pel medi ambient, compromís amb el bé comú, respecte actiu a la diversitat (cultural, nacional, ètnica, racial, d’orientació sexual…) i suport a l’autodeterminació dels pobles, entre d’altres.

Creiem que els valors progressistes i d’esquerres han perdut prestigi als ulls de la societat. L’individualisme com a mètode orientador de la pròpia conducta en qualsevol àmbit; el benefici com a indicador valoratiu del que és bo i del que és dolent; la propietat privada com a forma d’assegurar l’ordre social, l’acumulació de recursos com a objectiu vital; el consum com una finalitat en sí mateix i no com un mitjà; la mercantilització de les relacions humanes; la instrumentalització del medi ambient i la biodiversitat. Tots aquests valors han penetrat l’imaginari col·lectiu convertint-se en principis hegemònics al mateix temps que han erosionat la legitimitat dels valors propis de l’esquerra. És necessari, doncs, capgirar aquesta situació com a punt de partida per a construir societats més justes, més igualitàries i més solidàries.

3. Formar persones per a l’administració i gestió pública o privada des d’una perspectiva d’esquerres.

La major part de persones que administren assumptes públics o privats han estat formades seguint uns principis que no són neutrals des d’un punt de vista filosòfic, polític, econòmic i cultural. El model de gestió (el management) que ha emergit amb força com a tòtem gràcies a les escoles de negocis de tot el món es propaga a les nostres societats com una nova ciència pretesament regida per lleis irrefutables o -en el millor dels casos- per criteris tècnics incontestables. L’administració (finances, relacions laborals, màrqueting, comunicació…) tal com s’ensenya a les escoles i es propaga a través de polítiques d’ascensos professionals es regeix per principis neoliberals que tracten les persones com a “recursos humans”. Per transformar aquesta situació és imprescindible començar a formar, des d’ara  i sobre altres fonaments, persones que en el futur esdevindran directius, quadres de comandament o tècnics. Dones i homes que, situats entre els poderosos i la majoria, hauran de jugar un paper clau per desencadenar processos de transformació de les nostres societats.

4. Promoure una cultura d’aliances actives i eficaces per a la transformació de la societat, emmarcades en un projecte compartit d’organització de la vida social, econòmica, política i cultural.

Les organitzacions socials són avui molt més nombroses que fa només unes dècades, afortunadament. Moltes d’elles (sindicats, moviments socials, ONG, plataformes, col·lectius, associacions, etc.) actualment aborden un ventall amplíssim de temes de l’agenda política i social amb resultats molt destacables dins el seu radi d’acció. Tanmateix, malgrat que la major part d’elles cooperen de forma efectiva entre sí, fins ara no han estat capaces de compartir un projecte comú i global sobre com transformar la societat en el seu conjunt. Per aquesta raó ens proposem treballar per a que les organitzacions socials construeixin aliances també sobre la base d’una visió compartida de com ha de ser la nostra societat.

 

Objetivos

Pretendemos contribuir a la creación de pensamiento crítico para transformar la sociedad en otra que sea más libre, más justa, más igualitaria y más solidaria. Para ello, nos proponemos los siguientes objetivos:

1. Sensibilizar para el desarrollo de una conciencia crítica con el pensamiento dominante en cualquier ámbito.

Pretendemos ampliar la capacidad de analizar críticamente la realidad de tantas personas como sea posible. Creemos que hay razones sólidas para estar disconformes con la organización de nuestra vida en común. En el norte, el sur, el este y el oeste existen motivos para cuestionar las formas establecidas de ordenar la política y la economía. Las violaciones de derechos humanos, la pobreza, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente o las guerras afectan —en mayor o menor medida— cada una de nuestras sociedades, en particular y la sociedad global.

Por otra parte, las nuevas tecnologías de la información y comunicación ofrecen una oportunidad sin precedentes para revisar las realidades más cercanas y también las más lejanas. Disponemos de cantidades ingentes de información en fuentes abiertas y múltiples soportes a una escala hasta ahora nunca vista. Esto supone una oportunidad que es necesario aprovechar para construir argumentos críticos bien fundamentados desde un análisis profundo.

2. Incrementar el prestigio social de valores inherentes al pensamiento de izquierdas.

Tales como: justicia económica, igualdad social y de género, derechos humanos, solidaridad, pacifismo, laicidad, respeto por el medio ambiente, compromiso con el bien común, respeto activo hacia la diversidad (cultural, nacional, étnica, racial, de orientación sexual…) y apoyo a la autodeterminación de los pueblos, entre otros.

Creemos que los valores progresistas y de izquierdas han perdido prestigio a ojos de la sociedad. El individualismo como método orientador de la propia conducta en cualquier ámbito; el beneficio como indicador valorativo de lo bueno y lo malo; la propiedad privada como forma de asegurar el orden social, la acumulación de recursos como objetivo vital; el consumo como un fin en sí mismo y no como un medio; la mercantilización de las relaciones humanas; la instrumentalización del medio ambiente y la biodiversidad son valores que han penetrado el imaginario colectivo convirtiéndose en principios hegemónicos al mismo tiempo que han erosionado la legitimidad de los valores propios de la izquierda. Es necesario, pues, cambiar esta situación como punto de partida para construir sociedades más justas, más igualitarias y más solidarias.

3. Formar a personas para la administración y gestión pública o privada desde una perspectiva de izquierdas.

La mayor parte de personas que administran asuntos públicos o privados han sido formadas siguiendo unos principios que no son neutrales desde un punto de vista filosófico, político, económico ni cultural. El modelo de gestión (el management) que ha emergido con fuerza como tótem (gracias a las escuelas de negocios de todo el mundo) se propaga en nuestras sociedades como una nueva ciencia pretendidamente regida por leyes irrefutables o, en el mejor de los casos, por criterios técnicos incontestables. La administración (finanzas, relaciones laborales, marketing, comunicación…), tal como se enseña en las escuelas y se propaga a través de políticas de ascensos profesionales, se rige por principios neoliberales que tratan a las personas como “recursos humanos”. Para transformar esta situación es imprescindible empezar a formar, desde ya y sobre otros fundamentos, a personas que en el futuro se convertirán en directivos, cuadros de mando o técnicos. Mujeres y hombres que, situados entre los poderosos y la mayoría, jugarán un papel clave para desencadenar procesos de transformación de nuestras sociedades.

4. Promover una cultura de alianzas activas y eficaces para la transformación de la sociedad enmarcadas en un proyecto compartido de organización de la vida social, económica, política y cultural.

Hoy las organizaciones sociales son mucho más numerosas que hace sólo unas décadas, afortunadamente. Muchas de ellas (sindicatos, movimientos sociales, ONG, plataformas, colectivos, asociaciones, etc.) actualmente abordan un abanico amplísimo de temas de la agenda política y social con resultados muy destacables dentro de su radio de acción. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte de ellas cooperan de forma efectiva entre sí, hasta ahora no han sido capaces de compartir un proyecto común y global de transformación de la sociedad en su conjunto. Por esta razón nos proponemos trabajar para que las organizaciones sociales construyan alianzas también sobre la base de una visión compartida de cómo debe ser nuestra sociedad.

Anuncis

One thought on “Objectius

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s